Ví dụ về một trang login trong Android. (PHP, MySQL, Android)

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi g08ct, 8/9/12.

 1. g08ct New Member

  g08ct

  Tham gia ngày:
  15/8/12
  Bài viết:
  1,116
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Ứng dụng gồm 2 activity: Main, Login. Activity Login sẽ bao gồm giao diện đăng nhập gồm 2 textbox, 2 button: cancel, login. Activity Main dùng để hiển thị một chuỗi.
  Phía server, mình dùng ngôn ngữ PHP, và cơ sở dữ liệu là MySQL.

  main.xml

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <AbsoluteLayout
  android:id="@+id/widget57"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  >
  <TextView
  android:id="@+id/widget51"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Username"
  android:layout_x="0px"
  android:layout_y="0px"
  >
  </TextView>
  <EditText
  android:id="@+id/username"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="42px"
  android:layout_x="0px"
  android:layout_y="19px"
  >
  </EditText>
  <TextView
  android:id="@+id/widget53"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Password"
  android:layout_x="0px"
  android:layout_y="70px"
  >
  </TextView>
  <EditText
  android:id="@+id/password"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="42px"
  android:password="true"
  android:layout_x="0px"
  android:layout_y="89px"
  >
  </EditText>
  <Button
  android:id="@+id/okbutton"
  android:layout_width="127px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Login"
  android:layout_x="20px"
  android:layout_y="162px"
  >
  </Button>
  <Button
  android:id="@+id/cancelbutton"
  android:layout_width="122px"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Cancel"
  android:layout_x="180px"
  android:layout_y="162px"
  >
  </Button>
  </AbsoluteLayout>
  Main Activity

  Mã:
  package com.android.internet;
  
  import android.app.Activity; 
  import android.content.Intent; 
  import android.os.Bundle; 
  import android.widget.TextView; 
  import com.android.internet.Login; 
  
  public class Main extends Activity { 
    private TextView tv; 
    
    public void onCreate(Bundle icicle) { 
      super.onCreate(icicle); 
  
      startActivityForResult(new Intent(Main.this, Login.class), 1); 
      
      tv = new TextView(this); 
      setContentView(tv); 
    } 
    
    private void startup(Intent i) { 
      int user = i.getIntExtra("userid",-1); 
      tv.setText("UserID: "+String.valueOf(user)+" logged in"); 
    } 
    
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
      if(requestCode == 1 && resultCode == RESULT_CANCELED) 
        finish(); 
      else 
        startup(data); 
    } 
  }
  Login Activity

  PHP:
  package com.android.internet;

  import java.io.IOException
  import java.io.InputStream
  import java.security.MessageDigest
  import java.security.NoSuchAlgorithmException
  import java.util.ArrayList
  import java.util.List; 

  import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException
  import javax.xml.parsers.SAXParser
  import javax.xml.parsers.SAXParserFactory

  import org.apache.http.HttpEntity
  import org.apache.http.HttpResponse
  import org.apache.http.NameValuePair
  import org.apache.http.client.entity.UrlEncodedFormEntity
  import org.apache.http.client.methods.HttpPost
  import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient
  import org.apache.http.message.BasicNameValuePair
  import org.apache.http.params.HttpConnectionParams
  import org.apache.http.protocol.HTTP
  import org.xml.sax.Attributes
  import org.xml.sax.InputSource
  import org.xml.sax.SAXException
  import org.xml.sax.XMLReader
  import org.xml.sax.helpers.DefaultHandler

  import android.app.Activity
  import android.app.AlertDialog
  import android.app.ProgressDialog
  import android.content.Intent
  import android.os.Bundle
  import android.os.Looper
  import android.view.View
  import android.widget.Button
  import android.widget.EditText
  import com.android.internet.R

  public class 
  Login extends Activity 
      private static final 
  String UPDATE_URL "http://192.168.1.100/login/login.php"
      
  // Chú ý: chỗ địa chỉ 192.168.1.100 mình thay bằng localhost, hoặc là 127.0.0.1 thì đều không thể kết nối được. Nếu bạn nào kết nối được thì reply lại cho mình với nhá.
      
  public ProgressDialog progressDialog
      private 
  EditText UserEditText
      private 
  EditText PassEditText
      
      public 
  void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
          
  super.onCreate(savedInstanceState); 
          
  setContentView(R.layout.main); 

          
  progressDialog = new ProgressDialog(this); 
          
  progressDialog.setMessage("Please wait..."); 
          
  progressDialog.setIndeterminate(true); 
          
  progressDialog.setCancelable(false); 
          
          
  UserEditText = (EditTextfindViewById(R.id.username); 
          
  PassEditText = (EditTextfindViewById(R.id.password); 
          
          
  Button button = (ButtonfindViewById(R.id.okbutton); 
          
  button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
              public 
  void onClick(View v) { 
                  
  int usersize UserEditText.getText().length(); 
                  
  int passsize PassEditText.getText().length(); 
                  if(
  usersize && passsize 0) { 
                      
  progressDialog.show(); 
                      
  String user UserEditText.getText().toString(); 
                      
  String pass PassEditText.getText().toString(); 
                      
  doLogin(userpass); 
                  } else 
  createDialog("Error","Please enter Username and Password"); 
              } 
          }); 
          
          
  button = (ButtonfindViewById(R.id.cancelbutton); 
          
  button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
              public 
  void onClick(View v) { quit(falsenull); } 
          }); 
      } 

      private 
  void quit(boolean successIntent i) { 
          
  setResult( (success) ? -1:0i); 
          
  finish(); 
      } 
      
      private 
  void createDialog(String titleString text) { 
          
  AlertDialog ad = new AlertDialog.Builder(this
          .
  setPositiveButton("Ok"null
          .
  setTitle(title
          .
  setMessage(text
          .
  create(); 
          
  ad.show(); 
      } 
      
      private 
  void doLogin(final String login, final String pass) { 
          
  Thread t = new Thread() { 
              public 
  void run() { 
                  
  Looper.prepare(); 
                  
  DefaultHttpClient client = new DefaultHttpClient(); 
                  
  HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(client.getParams(), 15000);                 
                  
  HttpResponse response
                  
  HttpEntity entity;         
                  try { 
                      
  HttpPost post = new HttpPost(UPDATE_URL); 
                      List <
  NameValuePairnvps = new ArrayList <NameValuePair>(); 
                      
  nvps.add(new BasicNameValuePair("username"login)); 
                      
  nvps.add(new BasicNameValuePair("password"pass)); 
                      
  post.setHeader("Content-Type""application/x-www-form-urlencoded"); 
                      
  post.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(nvpsHTTP.UTF_8)); 
                      
  response client.execute(post); 
                      
  entity response.getEntity(); 
                      
  InputStream is entity.getContent(); 
                      
  read(is); 
                      
  is.close(); 
                      if (
  entity != nullentity.consumeContent(); 
                  } catch (
  Exception e) { 
                      
  progressDialog.dismiss(); 
                      
  createDialog("Error""Couldn't establish a connection"); 
                  } 
                  
  Looper.loop();                 
              } 
          }; 
          
  t.start(); 
      } 
      
      private 
  void read(InputStream in) { 
          
  SAXParserFactory spf SAXParserFactory.newInstance(); 
          
  SAXParser sp
          try { 
              
  sp spf.newSAXParser(); 
              
  XMLReader xr sp.getXMLReader(); 
              
  LoginContentHandler uch = new LoginContentHandler(); 
              
  xr.setContentHandler(uch); 
              
  xr.parse(new InputSource(in)); 
          } catch (
  ParserConfigurationException e) { 
          } catch (
  SAXException e) { 
          } catch (
  IOException e) {} 
      }     
      
      
      private class 
  LoginContentHandler extends DefaultHandler 
          private 
  boolean in_loginTag false
          private 
  int userID
          private 
  boolean error_occured false

          public 
  void startElement(String nString lString qAttributes a
              
  throws SAXException 
          

              if(
  == "login"in_loginTag true;   
              if(
  == "error") { 
                  
  progressDialog.dismiss(); 
                  if(
  Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 1
                      
  createDialog("Error""Couldn't connect to Database"); 
                  if(
  Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 2
                      
  createDialog("Error""Error in Database: Table missing"); 
                  if(
  Integer.parseInt(a.getValue("value")) == 3
                      
  createDialog("Error""Invalid username and/or password"); 
                  
  error_occured true
              } 
              if(
  == "user" && in_loginTag && a.getValue("id") != "")             
                  
  userID Integer.parseInt(a.getValue("id")); 
          } 
            
          public 
  void endElement(String nString lString qthrows SAXException 
              if(
  == "login") { 
                  
  in_loginTag false
                  if(!
  error_occured) { 
                      
  progressDialog.dismiss(); 
                      
  Intent i = new Intent(); 
                      
  i.putExtra("userid"userID); 
                      
  quit(true,i); 
                  } 
              } 
          } 
            
          public 
  void characters(char ch[], int startint length) { } 
          public 
  void startDocument() throws SAXException { } 
          public 
  void endDocument() throws SAXException { } 
      }     
  }
  AndroidManifest.xml

  Mã:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     package="com.android.internet"
     android:versionCode="1"
     android:versionName="1.0">
    <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
      <activity android:name=".Main"
           android:label="@string/app_name">
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
      </activity>
  		<activity android:name=".Login"
           android:label="@string/app_name">
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
          <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
        </intent-filter>
      </activity>
    </application>
    <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />
  	<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission>
  
  </manifest>
  Cơ sở dữ liệu

  Mã:
  CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'auth_table' ( 
   'user_id' int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
   'username' varchar(20) NOT NULL default '', 
   'password' varchar(32) NOT NULL default '', 
   PRIMARY KEY ('user_id'), 
   UNIQUE KEY 'username' ('username') 
  ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2 AUTO_INCREMENT=2 ;
  Login.php

  PHP:
  <?php 
      
  unset($_GET); 
      
      if( isset(
  $_POST['username']) && isset($_POST['password']) ) { 
      
          echo 
  '<?xml version="1.0"?>'."\n"
          echo 
  "<login>\n"
      
          if (!@
  mysql_connect('localhost','root','')) { error(1); } 
          if (!
  mysql_select_db('login')) { error(2); } 
      
          if(
  get_magic_quotes_gpc()) { 
              
  $login stripslashes($_POST['username']); 
              
  $pass  stripslashes($_POST['password']); 
          } else { 
              
  $login $_POST['username']; 
              
  $pass  $_POST['password']; 
          } 
      
          unset(
  $_POST); 
          
          
  $kid login($login$pass); 
          if(
  $kid == -1) { 
              
  error(3); 
          } else { 
              
  printf('    <user id="%d"/>'."\n",$kid); 
          } 
                  
          echo 
  "</login>"
      } 

      function 
  error($ec) { 
          
  printf('    <error value="%d"/>'."\n".'</login>',$ec); 
          die(); 
      } 

      function 
  login($login$pass) { 
          
  $select "SELECT user_id FROM auth_table "
          
  $where "WHERE username = '%s' AND password = '%s'"
          
  $fixedlogin mysql_real_escape_string($login); 
          
  $fixedpass  mysql_real_escape_string($pass); 
          
  $query sprintf($select.$where$fixedlogin$fixedpass); 
          
  $result mysql_query($query); 
          if(
  mysql_num_rows($result) != 1) { return -1; }    
          
  $row mysql_fetch_row($result); 
          return 
  $row[0]; 
      } 
  ?>


  kakalot
   
  Đang tải...
 2. LeoSkill New Member

  LeoSkill

  Tham gia ngày:
  27/5/13
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  vậy .net thì sao bạn? Như web service đấy?
   

Chia sẻ trang này