TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT VỀ LẬP TRÌNH ANNROID NÂNG CAO - ADVANCED ANDROID

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi Zasd2, 10/10/12.

 1. Zasd2 New Member

  Zasd2

  Tham gia ngày:
  24/9/12
  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  84
  Điểm thành tích:
  0
  Đầu tiên xin chúc mừng các bạn nhưng người đã có kinh nghiệp về lập trình android hoặc có cách nhìn tổng quan trước khi học.
  Tương tự như bài tổng hợp về lập trình android cơ bản đây là bài tổng hợp lập trình nâng cao giúp các bạn dễ dàng tra cứu và nhìn nhận tổng quan về kiến thức.
  Chắc hẳn đến giai đoạn này các bạn là những người có kinh nghiệm thường hay sử dụng google tìm kiếm bằng tiếng anh.
  Nhưng việc chia sẻ bài viết của bạn không những củng cố kiến thức của chính mình, cung cấp kiến thức cho cộng đồng, góp phần phát triển các sản phẩm của việt nam ra toàn cầu ( lên google play) mà còn khẳng định chính thương hiệu của các bạn, lấy uy tín nhận dự án, các sản phẩm của các bạn cũng mọi người biết đến. Người dùng tin tưởng và sản phẩm của bạn được download nhiều hơn.
  Bài viết update tất cả các bài đến ngày 22.07.2013 và sẽ liên tục được update
  1. Hướng dẫn save data trong Android với PREFERENCES, FILE và SD CARD
  2. Lập trình Android - Đọc danh bạ
  3. Load WebView với ProgressDialog
  4. Tự động close dialog sau 1 khoảng thời gian
  5. Animation với slide từ phải sang trái hoặc từ trái sang phải
  6. Set Phone Ringer Mode
  7. Gọi ứng dụng Youtube để play video
  8. Phát hiện loại screen và apply hướng chĩnh xác cho ứng dụng
  9. Phát hiện sự kiện khi điện thoại được boot xong
  10. Một số đoạn code bí mật trong máy
  11. Hướng dẫn làm chức năng gửi email
  12. Android emulator không nhận bàn phím để input – SDK Tool rev 2.0
  13. Kiểm tra kết nối internet trong app
  14. Hướng dẫn AsyncTask
  15. Làm việc với Fragment
  16. Tạo Gallery
  17. Ứng dụng tải RSS của các trang báo mạng
  18. AndroidBrowser - ẩn hiện thanh URL
  19. Tween animation: rotate
  20. Animate falling action using Animation of translate
  21. Create ActionBar using XML
  22. Create AnimationDrawable using Java code
  23. Creaete AnimationDrawable and copy frames from another AnimationDrawable
  24. Set alpha of AnimationDrawable
  25. Start and Stop frame animation with AnimationDrawable
  26. Create frame animation with AnimationDrawable Before we start coding for our frame animation,
  27. ListFragment
  28. DialogFragment
  29. Event handler of VideoView - OnCompletion, OnPrepared and OnError
  30. Show Action Item with icon and text
  31. Add and respond Action Items on Action Bar
  32. Turn On/Off Action Bar
  33. Apply Android Holo Theme
  34. Apply different layout on different orientation, portrait and landscape.
  35. App (for Android 3.0) with dual Fragment
  36. Count Down Timer
  37. Animate Fade In/Fade Out by changing Alpha
  38. Animation of Scale
  39. repeatCount and repeatMode of android.view.animation.Animation
  40. Multi animation in one set
  41. Apply animation on Button
  42. Create style using Android Resources Tools
  43. Copy part of Bitmap
  44. Copy bitmap using getPixels() and setPixels()
  45. Scale Bitmap
  46. Dynamic change the content of Spinner
  47. Remove from DownloadManager
  48. Download using DownloadManager
  49. Interactive between Activity and Service
  50. Pass data from Activity to Service via Intent in startService()
  51. Create our own Service and BroadcastReceiver
  52. Sử Dụng Model View Controller trên Android
  53. Create Spinner from String array
  54. Apply translate effect in activity transition
  55. Apply fade-in, fade-out effect in activity transition
  56. Pass back data from dialog to activity
  57. DialogFragment with interface to pass data back to activity
  58. Display image in WebView
  59. Display user location by adding MyLocationOverlay on org.osmdroid.views.MapView
  60. Display Compass on osmdroid MapView
  61. osmdroid MapView - to follow user location
  62. osmdroid MapView: set zoom level and add scale bar.
  63. Custom MapView
  64. osmdroid - interact with OpenStreetMap to replace Google Map
  65. Example of implementing OpenStreetMap on Android using osmdroid
  66. Read Exif info
  67. Implement AdapterView.OnItemClickListener for Gallery
  68. Get Exif of jpg using ExifInterface, and thumbnail inside the JPEG.
  69. Update Gallery photos in background thread
  70. Display photos from SD in android.widget.Gallery
  71. Implement custom dialog to open folder
  72. ScheduledExecutorService and ProgressBar
  73. Image Processing - inverse bitmap to generate film like picture
  74. Image Processing with open JPG file dialog
  75. JPG File Chooser
  76. Implement custom file explorer dialog
  77. Custom dialog with ListView
  78. Cancel and Dismiss Custom dialog
  79. Custom dialog, with data passed in Bundle
  80. Auto resize bitmap to fit View
  81. Reduce bitmap by setting inSampleSize of BitmapFactory.Options
  82. Unsharp Mask (USM) on Android Image Processing
  83. Display image in full size
  84. Switch Activity once a marker on a MapView tapped
  85. Android image processing - Edge Detect
  86. Android image processing - Edge Enhance
  87. Process image in background thread
  88. Sharpen image, using Convolution Matrix
  89. Apply Blur effect on Android, using Convolution Matrix
  90. Image processing on Android, the basic logic of Convolution Matrix.
  91. Example of EmbossMaskFilter
  92. Create blur edge on bitmap, using BlurMaskFilter.
  93. Adjust brightness of a bitmap
  94. Convert bitmap from color to GrayScale using ColorMatrixColorFilter
  95. Convert bitmap from color to GrayScale
  96. Convert bitmap from color to black and white
  97. Bitmap image processing, pixel by pixel.
  98. Save the captured canvas bitmap from custom View
  99. Get the canvas bitmap of custom View
  100. Detect TouchEvent on custom View to free draw path dynamically
  101. Draw text along path
  102. Draw rotated oval, canvas.drawOval + canvas.rotate
  103. Draw oval on canvas, canvas.drawOval()
  104. Detect Touch Event part IV - get touch area
  105. Draw cubic bezier on path - cubicTo()
  106. Draw round-rect on canvas, drawRoundRect()
  107. Draw arc on canvas, canvas.drawArc()
  108. Draw circle on canvas, canvas.drawCircle()
  109. Draw rectangle on canvas, canvas.drawRect()
  110. Draw on Canvas directly, in custom View.
  111. CountDownTimer
  112. Unzip zip file using java.util.zip
  113. Touch to move Bitmap inside a custom View
  114. Implement Horizontal ListView using android.widget.Gallery, with custom BaseAdapter.
  115. Create our Android Compass
  116. Detect Orientation using Accelerometer and Magnetic Field sensors
  117. SurfaceView Game step-by-step: react device movement/orientation using accelerometer
  118. Get detail info of Accelerometer
  119. Detect Android device rotation, using Accelerometer sensor
  120. Implement onTouchEvent() to handle user touch on SurfaceView
  121. Sprite auto-run
  122. Introduce Sprite
  123. Create transparent foreground SurfaceView
  124. Flickering problems due to double buffer of SurfaceView
  125. Link SurfaceView and Background Thread work together
  126. Implement background thread for our game
  127. Create SurfaceView for our game
  128. Create a SurfaceView Game step-by-step
  129. Implement Google Search (JSON) for Android
  130. Implement Google Search (JSON) for Android, display in WebView.
  131. Google Search with custom search phase
  132. Custom View
  133. Example of Paint.setShader() with SweepGradient
  134. Implement slide top-down vertical animation
  135. Create style inheriting properties from another style
  136. Apply style on whole application/activity as theme
  137. Using Android build-in theme
  138. Create custom Theme inheriting properties from build-in Theme
  139. Simple GridView example
  140. Custom GridView
  141. Custom GridView II, with ImageView and TextView
  142. Custom adapter on both GridView and Gallery
  143. GestureOverlayView
  144. ScaleGestureDetector
  145. Generate QR Code using Google Chart Tools APIs
  146. Generate 3D Pie Chart using Google Chart Tools
  147. Embeded Google Chart in WebView
  148. Load local HTML from /assets
  149. Load ListView contents from XML resources
  150. ListView with your own layout
  151. More on WebView, override url loading
  152. Enable JavaScript and built-in zoom control of WebView
  153. Display Progress Bar on WebView when loading
  154. Handle the Back button in WebView, to back in history.
  155. Example of using CheckBoxPreference
  156. Check if a app is instlled
  157. Start a specified app with data passed
  158. Start a specified app
  159. Query data from the Contacts content provider
  160. Add contact using Contacts content provider
  161. Implement a photo bar using android.widget.Gallery, with custom BaseAdapter, and custom object.
  162. Kết nối từ android tới SQL server .....
  163. download save image on SDcard
  164. Chương X. Phim, Ảnh, Nhạc, Internet, Phone, SMS | Tổng hợp: nội dung, câu hỏi, bài viết (advance)
  165. Chương IX Các xử lý nền (ngầm) |Tổng hợp: nội dung, câu hỏi, bài viết android (Advance)
  166. Chương VI . Intents và Broadcast Receivers | Tổng hơp: Nội dung, câu hỏi, bài viết android (advance)
  167. MapView and Maps API Key
  168. Universal Image Loader for Android
  169. Android SQLiteAssetHelper
  170. SlidingMenu
  171. Chương VII. Adapter, Dialog | Tổng hợp:nội dung, câu hỏi, bài viết android (Advance)
  172. Gets IP addresses of a given host - InetAddress.getAllByName()
  173. Hướng dẫn load image từ 1 URL sử dụng ImageView
  174. Gestures detection and canvas scale, translate and rotate.
  175. Gestures Builder: create your gestures library
  176. Hướng dẫn xử lý audio (hệ thống âm thanh) trong lập trình Android
  177. Android Asynchronous Http Client
  178. Nhận dữ liệu từ Server khi Activity running
  179. Chương VIII . Cơ sở dữ liệu | Tổng hợp: Nội dung, câu hỏi, bài viết android (Advance)
  180. Hướng dẫn tạo 1 ứng dụng demo sử dụng đối tượng Fragment trong Android
  181. Hướng dẫn tạo 1 service để chơi nhạc
  182. Hướng dẫn demo ứng dụng dẫn đường trên Android
  183. Detection of Gesture
  184. Bài tổng hợp các bài viết về lập trình android - advanced
  185. Tạo hiệu ứng như game Fruit Ninja
  186. Lỗi khi sử dụng Map Google API v2
  187. Vẫn lỗi không hiển thị được map.
  188. ListView with multiple choice
  189. Làm thế nào để tìm địa điểm trong google map api
  190. Hướng dẫn vẽ biểu đồ (chart) cơ bản trong lập trình android
  191. Hướng dẫn xử lý dữ liệu trong listview dùng animation để làm mượt hiệu ứng
  192. Hướng dẫn tùy chình Title Bar trong lập trình ứng dụng Android
  193. Sử dụng Animation để làm mượt chuyển đổi giữa các Activity
  194. Tùy chỉnh một view đơn giản như ListView trong ứng dụng Android
  195. Lưu giữ trạng thái khi xoay màn hình
  196. Easy drawing current location and compass on the MapView, using MyLocationOverlay.
  197. Using ItemizedOverlay to add marker on MapView
  198. MapView and MapActivity
  199. get latitude and longitude from android.location.Address
  200. Display address from Geocoder.getFromLocationName() in a ListView
  201. Start Google Maps using intent with specified location
  202. Get address from location name, using Geocoder
  203. Update BaseAdapter in backgrond Thread, to insert Gallery items in run-time.
  204. Một ví dụ đơn giản hướng dẫn sử dụng Canvas để vẽ trong lập trình Android
  205. Ứng dụng tải RSS của các trang báo mạng.
  206. Hướng dẫn làm một con lăng bánh xe (wheel) đơn giản về giờ và phút
  207. Android image processing - Gaussian Blur
  208. Hướng dẫn xây dựng và sử dụng thư viện (.jar) trong lập trình android
  209. Tổng hợp các cách sử dụng animation trên một View
  210. Hướng dẫn tự tạo 1 ProgressBar đơn giản trong lập trình android
  211. Bài 2 - Hướng dẫn sử dụng GOOGLE MAPS API V2: lấy vị trí và add maker
  212. ViewHolder - Tủy chỉnh và quản lý một ListView trong ứng dụng android
  213. Hướng dẫn chơi 1 tập tin âm thanh (Media) trong android
  214. Xây dựng và tủy chỉnh một ActionBar trong lập trình android
  215. Xem hình ảnh bằng cách sử dụng Gallery trong lập trình ứng dụng Android
  216. android-pulltorefresh-and-loadmore
  217. Custom Scrollable ImageView
  218. Dùng asmack cho android 4.0
  219. Lấy số SIM card
  220. Hướng dẫn sử dụng GOOGLE MAPS API V2
   
  4 people like this.
  Đang tải...
 2. bacbim New Member

  bacbim

  Tham gia ngày:
  18/12/12
  Bài viết:
  45
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  thank you so much!
   
 3. baocomy New Member

  baocomy

  Tham gia ngày:
  26/10/16
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  cảm ơn ! bài viết hữu ích
   
 4. denled3d3012 Member

  denled3d3012

  Tham gia ngày:
  30/12/16
  Bài viết:
  64
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  Big Ben là một công trình tháp đồng hồ ở mặt Đông-Bắc của công trình Nhà quốc hội ở Westminster, London, Anh. Tuy là được biết đến rộng rãi với cái tên Big Ben, nhưng thực ra, tên này chính là tên của cái chuông đặt bên trong tháp. Tháp còn hay bị gọi nhầm là St. Stephen's Tower.

  [​IMG]

  Thiết kế 61 m đầu tiên của kết cấu là tháp đồng hồ, bao gồm gạch xây phủ đá; phần còn lại chiều cao của tháp là kiến trúc hình chóp bằng gang. Móng rộng 15 x 15 m, bê tông dày 3 m, sâu 7 m dưới đất. Trọng lượng tháp 9553 tấn. Bốn mặt đồng hồ cao 55 m trên mặt đất. Do điều kiện nền đất kể từ khi được xây dựng đến nay, tháp hơi nghiêng về phía Tây-Bắc, khoảng 220 mm. Do hiệu ứng nhiệt, tháp lắc lư hướng Đông Tây một chút hàng năm.

  [​IMG]

  Mặt chiếc đồng hồ to lớn đủ để tháp Big Ben từng nổi tiếng với cái tên "Chiếc đồng hồ bốn mặt lớn nhất thế giới". Tới hiện tại, Big Ben vẫn được gọi là "chiếc đồng hồ bốn mặt có chuông lớn nhất thế giới". Hệ thống máy móc của đồng hồ Big Ben (thực ra Big Ben chỉ là tên gọi thông tục của chiếc chuông chính nặng 13 tấn được treo ở chiếc Tháp-Đồng hồ này) đã được hoàn thành từ năm 1854 nhưng tòa tháp lại được hoàn thành sau đó 4 năm - năm 1858.

  [​IMG]

  Với ánh sáng mềm dịu và nhiệt độ thấp, đèn Led 3D tháp Bigben là lựa chọn hoàn hảo để trưng bày trong phòng họp, phòng ngủ– gây ấn tượng, cuốn hút mọi người, tạo sự mới mẻ, tươi vui, hoặc là đặt tại phòng khách của bạn, trong quán rượu, các câu lạc bộ, nhà hàng, quán bar… như một ngọn đèn đêm diệu kỳ, mờ ảo và cũng có thể là bất cứ nơi nào bạn muốn.

  Vậy thì bạn không thể bỏ lỡ 1 chiếc Đèn led 3D tháp bigben “made in Việt Nam” được thiết kế tinh sảo đẹp mắt, kết hợp nhiều tính năng hấp dẫn hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho người được tặng món quà này. Đèn led 3D tháp bigben hiện đang rất hot, hãy nhanh tay mua ngay cho mình hoặc làm quà tặng bạn bè người thân nhé.

  Thông số kỹ thuật đèn led 3d
  o Kích thước: 170 x 100 x 280 mm
  o Điện áp: 5V, 0.5A
  o Loại đầu cắm: cổng USB
  o Thời gian sử dụng LED: 50.000 giờ
  o Trọng lượng : 0.5 kg
  o Giá 300.000 đ/bộ bao gồm: 1 đế LED liền cáp USB, điều khiển, 1 tấm kính acrylic khắc hình 3D chưa bao gồm phí Ship.

  Điện thoại: Call 0972.841.191 - (Zalo) 01269.266.888

  Địa chỉ: 337/67/16C Cầu Giấy, Q Cầu Giấy, Hà Nội
   
 5. nguyenthianhh25 New Member

  nguyenthianhh25

  Tham gia ngày:
  21/3/17
  Bài viết:
  52
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  [​IMG]

  Thiết kế web khách sạn nhà hàng trọn gói CHỈ 1.990.000 VND 0902.742.111 (VIBER,ZALO) – 0986.184.211 (Mr. Ngọc)


  • Tặng 1 tên miền quốc tế 280.000 VNĐ, miễn phí sử dụng năm đầu tiên.
  • Tặng 1 năm sử dụng gói hosting dung lượng 5000MB
  • Chi phí chỉ 1 lần khi thiết kế
  • Thiết kế website theo chuẩn SEO Google.
  • Website tương thích với tất cả các trình duyệt trên PC, laptop, di động, máy tính bảng...
  • Bảo hành website vĩnh viễn.
  • Hỗ trợ chi phí thiết kế logo, banner.
  • Hỗ trợ đăng bài, hướng dẫn quản trị.

  Website của bạn được tạo nhanh chóng, hoạt động ổn định, dễ dàng tương tác & chia sẻ, tối ưu hóa trên các công cụ tìm kiếm (SEO) Google, dễ quản trị.

  LIÊN HỆ:

  Phone: 0902.742.111 (VIBER,ZALO) (Mr. Ngọc) - 0986.184.211
  Website: ThietKeWebChuyen . Com
  Địa Chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P.5, Tân Bình, TPHCM
   
 6. dangtuanh79 Member

  dangtuanh79

  Tham gia ngày:
  6/3/17
  Bài viết:
  79
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nữ
  [​IMG]

  Thiết kế web khách sạn nhà hàng trọn gói CHỈ 1.990.000 VND 0902.742.111 (VIBER,ZALO) – 0986.184.211 (Mr. Ngọc)


  • Tặng 1 tên miền quốc tế 280.000 VNĐ, miễn phí sử dụng năm đầu tiên.
  • Tặng 1 năm sử dụng gói hosting dung lượng 5000MB
  • Chi phí chỉ 1 lần khi thiết kế
  • Thiết kế website theo chuẩn SEO Google.
  • Website tương thích với tất cả các trình duyệt trên PC, laptop, di động, máy tính bảng...
  • Bảo hành website vĩnh viễn.
  • Hỗ trợ chi phí thiết kế logo, banner.
  • Hỗ trợ đăng bài, hướng dẫn quản trị.

  Website của bạn được tạo nhanh chóng, hoạt động ổn định, dễ dàng tương tác & chia sẻ, tối ưu hóa trên các công cụ tìm kiếm (SEO) Google, dễ quản trị.

  LIÊN HỆ:

  Phone: 0902.742.111 (VIBER,ZALO) (Mr. Ngọc) - 0986.184.211
  Website: ThietKeWebChuyen . Com
  Địa Chỉ: 134/15 Huỳnh Văn Nghệ, P.5, Tân Bình, TPHCM
   

Chia sẻ trang này