Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Bài 3

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi g08ct, 3/9/12.

 1. g08ct New Member

  g08ct

  Tham gia ngày:
  15/8/12
  Bài viết:
  1,116
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hi mọi người.

  Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo 1 custom ViewGroup, sử dụng ViewGroup này vào ListView, và cuối cùng là tạo 1 Option Menu. Đây cũng sẽ là bài cuối cùng mình viết về làm việc với View, các bài sau sẽ chuyển qua Intent và BroadCast Receiver.

  Custom ViewGroup
  ViewGroup thông thường chúng ta hay gặp là LinearLayout, Relative Layout. Xây dựng custom ViewGroup cho phép chúng ta tạo 1 tập các widget được sắp xếp theo ý muốn rồi đưa vào sử dụng.

  Yêu cầu: Xây dựng ứng dụng dạng To Do List: Cho phép nhập vào nội dung công việc và thời gian thực hiện công việc rồi đưa vào list công việc. Cho phép xóa các công việc khỏi list.

  B1: Khởi tạo project: File -> New -> Android Project
  Project name: Example 3
  Build Target: Chọn Android 1.5
  Application name: Example 3
  Package name: at.exam
  Create Activity: Example
  => Kích nút Finish.

  B2: Xây dựng custom view group trong XML. Đi tới res\layout tạo 1 file XML mới là list.xml. Gõ nội dung sau vào:
  Mã:
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:orientation="horizontal" >
   
      <CheckBox
          android:id="@+id/check_work"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:paddingRight="10px"
          android:paddingTop="45px"
          android:text="" />
   
      <LinearLayout
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="vertical" >
   
          <TextView
              android:id="@+id/work_content"
              android:layout_width="wrap_content"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:lines="1"
              android:textColor="@color/work_color"
              android:textSize="24px" />
   
          <TextView
              android:id="@+id/time_content"
              android:layout_width="wrap_content"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:lines="1"
              android:textColor="@color/time_color"
              android:textSize="16px" />
      </LinearLayout>
   
  </LinearLayout>
  Custom ViewGroup của chúng ta ở đây khá đơn giản, đó là 1 LinearLayout chứa 2 thành phần: 1 CheckBox và 1 LinearLayout khác gồm 2 TextView để hiển thị nội dung công việc và thời gian.

  B3: Đã xong giao diện cho custom ViewGroup, chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho chương trình trong main.xml. Ở đây mình dùng lại giao diện của Example 2 trong bài 2.
  Mã:
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:orientation="vertical" >
   
      <EditText
          android:id="@+id/work_enter"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:hint="@string/work_hint"
          android:lines="1"
          android:textSize="24px" />
   
      <LinearLayout
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:orientation="horizontal" >
   
          <TextView
              android:layout_width="50px"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:padding="5px"
              android:text="@string/hour_edit"
              android:textSize="15px"
              android:textStyle="bold"
              android:typeface="normal" />
   
          <EditText
              android:id="@+id/hour_edit"
              android:layout_width="45px"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:gravity="center"
              android:hint="12"
              android:maxLength="2"
              android:numeric="integer"
              android:padding="5px"
              android:textColorHint="@color/hint_color"
              android:textSize="20px" />
   
          <TextView
              android:layout_width="65px"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:padding="5px"
              android:text="@string/minute_edit"
              android:textSize="15px"
              android:textStyle="bold"
              android:typeface="normal" />
   
          <EditText
              android:id="@+id/minute_edit"
              android:layout_width="45px"
              android:layout_height="wrap_content"
              android:gravity="center"
              android:hint="00"
              android:maxLength="2"
              android:numeric="integer"
              android:padding="5px"
              android:textColorHint="@color/hint_color"
              android:textSize="20px" />
      </LinearLayout>
   
      <Button
          android:id="@+id/button"
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:gravity="center"
          android:text="@string/button_content" />
   
      <ListView
          android:id="@+id/list"
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="wrap_content" />
   
  </LinearLayout>

  B4: Tạo file colors.xml trong res\value:

  Mã:
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
   
      <color name="work_color" >#ffffff
      </color>
   
      <color name="time_color" >#cccccc
      </color>
   
      <color name="hint_color" >#cccccc
      </color>
   
  </resources>
  B6: Time to coding. Đi tới src\at.exam tạo một class mới là CustomViewGroup với nội dung sau:
  Mã:

  PHP:
  package at.exam;  import android.content.Contextimport android.view.LayoutInflaterimport android.widget.CheckBoximport android.widget.LinearLayoutimport android.widget.TextView;  public class CustomViewGroup extends LinearLayout {    public CheckBox cb;    public TextView workContent;    public TextView timeContent;    public CustomViewGroup(Context context) {        super(context);                  //Sử dụng LayoutInflater để gán giao diện trong list.xml cho class này          LayoutInflater li = (LayoutInflater) this.getContext()                                .getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);        li.inflate(R.layout.list, this, true);                  //Lấy về các View qua Id        cb = (CheckBox) findViewById(R.id.check_work);        workContent = (TextView) findViewById(R.id.work_content);        timeContent = (TextView) findViewById(R.id.time_content);    } }

  Đoạn code trên giúp ta định nghĩa giao diện của custom ViewGroup mới dựa trên file list.xml. Mọi người cũng có thể tạo giao diện bằng code, ko cần sử dụng XML nhưng sẽ phức tạp hơn và mình cũng ko giới thiệu ở đây.

  B7: Tạo 1 class Work cũng trong at.exam để thể hiện công việc:
  Mã:

  PHP:
  package at.exam;  public class Work {    private String workContent;    private String timeContent;    private boolean isChecked;          public Work(String workContentString timeContent) {        this.workContent workContent;        this.timeContent timeContent;        isChecked false;    }          public String getContent() {        return workContent;    }          public String getTime() {        return timeContent;    }          public void setChecked(boolean isChecked) {        this.isChecked isChecked;    }          public boolean isChecked() {        return isChecked;    } }

  Code rất đơn giản nên mình sẽ không chú thích nữa.

  B8: Chúng ta đã tạo xong custem ViewGroup, bây giờ chính là lúc sử dụng. Tạo 1 class mới tên là ListWorkApdapter trong at.exam:
  Mã:

  PHP:
  package at.exam;  import java.util.ArrayListimport android.content.Contextimport android.view.LayoutInflaterimport android.view.Viewimport android.view.ViewGroupimport android.widget.ArrayAdapterimport android.widget.CheckBoximport android.widget.CompoundButtonimport android.widget.TextViewimport android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener;  public class ListWorkAdapter extends ArrayAdapter<Work>{    ArrayList<Work> array;    int resource;    Context context;          public ListWorkAdapter(Context contextint textViewResourceId,            ArrayList<Workobjects) {        super(contexttextViewResourceIdobjects);        this.context context;        resource textViewResourceId;        array = objects;            }          //Phương thức xác định View mà Adapter hiển thị, ở đây chính là CustomViewGroup    //Bắt buộc phải Override khi kế thừa từ ArrayAdapter    @Override    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {        View workView = convertView;                  if (workView == null) {            workView = new CustomViewGroup(getContext());        }                  //Lấy về đối tượng Work hiện tại        final Work work = array.get(position);          if (work != null) {            TextView workContent = ((CustomViewGroup) workView).workContent;            TextView timeContent = ((CustomViewGroup) workView).timeContent;            CheckBox checkWork = ((CustomViewGroup) workView).cb;                          //Set sự kiện khi đánh dấu vào checkbox trên list            checkWork.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {                  @Override                public void onCheckedChanged(CompoundButton buttonView,                        boolean isChecked) {                    work.setChecked(isChecked);                                    }                            });                          //Lấy về nội dung cho TextView và CheckBox dựa vào đối tượng Work hiện tại            workContent.setText(work.getContent());            timeContent.setText(work.getTime());            checkWork.setChecked(work.isChecked());        }                return workView;    }    }

  ListWorkAdapter sẽ được sử dụng thay thế cho ArrayAdapter được bind với ListView. Thông thường ArrayAdapter chỉ cho hiển thị String bằng TextView, nhưng với việc kế thừa và override phương thức getView, ta có thể định nghĩa lại hiển thị cho các thành phần của ListView.

  B9: Việc cuối cùng cần làm là viết lại Activity. Tới Example.java và chỉnh sửa theo nội dung sau:
  Mã:

  PHP:
  package at.exam;  import java.util.ArrayList;  import android.app.Activityimport android.app.AlertDialogimport android.content.DialogInterfaceimport android.os.Bundleimport android.view.Menuimport android.view.MenuItemimport android.view.Viewimport android.view.View.OnClickListenerimport android.widget.ArrayAdapterimport android.widget.Buttonimport android.widget.EditTextimport android.widget.ListView;  public class Example extends Activity {        //Các hằng dùng cho tạo Option Menu    private static final int DELETE_WORK = Menu.FIRST;    private static final int ABOUT = Menu.FIRST + 2;          ArrayList<Work> array;    ListWorkAdapter arrayAdapter;    @Override    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {        super.onCreate(savedInstanceState);        setContentView(R.layout.main);                  array = new ArrayList<Work>();        arrayAdapter = new ListWorkAdapter(this,                  R.layout.list, array);                  final EditText workEnter = (EditText) findViewById(R.id.work_enter);        final EditText hourEdit = (EditText) findViewById(R.id.hour_edit);        final EditText minuteEdit = (EditText) findViewById(R.id.minute_edit);                  final Button button = (Button) findViewById(R.id.button);                  //Tạo list view cho danh sách công việc        final ListView list = (ListView) findViewById(R.id.list);        list.setAdapter(arrayAdapter);                  OnClickListener add = new OnClickListener() {            @Override            public void onClick(View v) {                if (workEnter.getText().toString().equals("") ||                        hourEdit.getText().toString().equals("") ||                        minuteEdit.getText().toString().equals("")) {                    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(Example.this);                    builder.setTitle("Info missing");                    builder.setMessage("Please enter all information of the work");                    builder.setPositiveButton("Continue", new DialogInterface.OnClickListener() {                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {                            // TODO Auto-generated method stub                                                    }                                            });                    builder.show();                }                else {                    String workContent = workEnter.getText().toString();                    String timeContent = hourEdit.getText().toString() + ":"                                    + minuteEdit.getText().toString();                    Work work = new Work(workContent, timeContent);                    array.add(0, work);                    arrayAdapter.notifyDataSetChanged();                    workEnter.setText("");                    hourEdit.setText("");                    minuteEdit.setText("");                }            }                      };                  button.setOnClickListener(add);            }          //Tạo Option Menu    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {        super.onCreateOptionsMenu(menu);                menu.add(0, DELETE_WORK, 0,"Delete" ).setIcon(android.R.drawable.ic_delete);                menu.add(0, ABOUT, 0,"About" ).setIcon(android.R.drawable.ic_menu_info_details);        return true;    }          //Xử lý sự kiện khi các option trong Option Menu được lựa chọn    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {        switch (item.getItemId()) {                        case DELETE_WORK: {                deleteCheckedWork();                break;            }                        case ABOUT: {                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);                builder.setTitle("VietAndroid");                builder.setMessage("AUTHOR:" + "\n" + "  Nguyen Anh Tuan" + "\n" + "SOURCE:" + "\n" + "  diendan.vietandroid.com");                builder.setPositiveButton("Close", new DialogInterface.OnClickListener() {                                                        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {                    }                });                builder.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info);                builder.show();                break;            }        }        return true;        }      private void deleteCheckedWork() {        if (array.size() > 0) {            for (int i = array.size() - 1; i >= 0; i--) {                if (array.get(i).isChecked()) {                    array.remove(i);                    arrayAdapter.notifyDataSetChanged();                    continue;                }            }        }            } }


  OK. Vậy là xong. Option Menu là menu ẩn chỉ hiện ra khi bạn nhấn nút Menu của điện thoại. Option Menu rất tiện trong việc đưa ra các tùy chỉnh, giống như khi bạn nhấn phím Esc khi đang chơi game trên PC vậy.

  Các bạn có thể lưu ý là thay vì sử dụng ArrayList<String> như trước mình đã thay bằng ArrayList<Work> và trong khởi tạo đối tượng arrayAdapter thì đối số thứ 2 là R.layout.list thay vì android.R.layout.simple_list_item_1, nghĩa là chúng ta đã sử dụng layout do mình tự tạo thay vì layout Android cung cấp sẵn cho hiển thị các thành phần của ListView.

  Nếu chạy thử, các bạn có thể thấy khi ta đánh dấu vào checkbox của 1 thành phần trong list, rồi nhấn Menu và chọn delete thì thành phần sẽ bị gỡ bỏ khỏi danh sách.
  [​IMG] [​IMG]


  [​IMG] [​IMG]

  Kết thúc bài 3

  at_198x

  Nguồn: vietandroid
   
  Đang tải...
 2. kps2bi New Member

  kps2bi

  Tham gia ngày:
  20/4/13
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  bac giup e vu delete_work voi
   

  Các file đính kèm:

 3. kps2bi New Member

  kps2bi

  Tham gia ngày:
  20/4/13
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  bac oi.e fix duoc rui lam phien bac qua:(
   

Chia sẻ trang này