cần giúp đở về game trúc xanh

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi g08ct, 2/9/12.

 1. g08ct New Member

  g08ct

  Tham gia ngày:
  15/8/12
  Bài viết:
  1,116
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  cần giúp đở về game trúc xanh
  main game của mình code như sau :
  PHP:
  package lv2.test2.test2;

  import java.util.ArrayList;
  import java.util.List;
  import java.util.Random;

  import android.app.Activity;
  import android.app.AlertDialog;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.Gravity;
  import android.view.View;
  import android.view.View.OnClickListener;

  import android.view.WindowManager;
  import android.widget.Button;
  import android.widget.TableLayout;
  import android.widget.TableRow;

  import android.content.Context;
  import android.content.DialogInterface;
  import android.graphics.drawable.Drawable;

  public class 
  Main_Game extends Activity{
  private 
  Context context;
  private 
  TableLayout mainTable;
  private 
  Drawable backImage;
  private 
  ButtonListener buttonListener;
  private 
  int rowcolum;
  private 
  int [] [] mang;
  private List<
  Drawableimages;
  protected 
  void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  super.onCreate(savedInstanceState);
  getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
  WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);
  loadImages();
  setContentView(R.layout.main);

  buttonListener = new ButtonListener();

  backImage getResources().getDrawable(R.drawable.card1);

  mainTable = (TableLayout)findViewById(R.id.tableLayout1);

  context mainTable.getContext();

  Button new_game = (Button)findViewById(R.id.new_game);
  new_game.setOnClickListener(new OnClickListener() {

  public 
  void onClick(View v) {
  // TODO Auto-generated method stub
  level();
  }
  });

  game(4,4);


  }
  public 
  void loadBackground(int cint r){ 
  int size c*r;    
  mang = new int[c][r];    
  int i,j,k;
  int[] CardCount = new int[size/2]; 
  for (
  0size/2k++)    
  CardCount[k] = 2

  Random rnd = new Random(); 

  //duyệt qua từng ô trong ma trận, chọn ngẫu nhiên lá bài cho ô đó
  for(0ici++)    
  for (
  0rj++)    
  {
  do
  {
  rnd.nextInt(size/2); 
  } while (
  CardCount[k] == 0); 

  mang[i][j] = k
  CardCount[k]--; 
  }
  }
  private 
  void loadImages() {
  images = new ArrayList<Drawable>();

  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card1));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card2));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card3));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card4));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card5));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card6));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card7));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card8));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card9));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card10));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card11));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card12));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card13));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card14));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card15));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card16));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card17));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card18));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card19));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card20));
  images.add(getResources().getDrawable(R.drawable.card21));

  }
  private 
  void game(int cint r){    


  colum=c
  row=r;    

  mainTable.removeAllViews();

  for (
  int y 0rowy++) { 
  mainTable.addView(createRow(y)); 
  }
  loadBackground(colum,row); 
  }

  private 
  TableRow createRow(int y){ 
  TableRow tablerow = new TableRow(context);
  tablerow.setHorizontalGravity(Gravity.CENTER);

  for (
  int x 0columx++) { 
  tablerow.addView(createImageButton(x,y)); 
  }
  return 
  tablerow;
  }    

  private 
  View createImageButton(int xint y){ 
  Button button = new Button(context);
  button.setBackgroundDrawable(backImage);
  button.setId(100*x+y);
  button.setOnClickListener(buttonListener);
  return 
  button;
  }

  class 
  ButtonListener implements OnClickListener 


  public 
  void onClick(View v) { 

  int id v.getId(); 
  int x id/100;
  int y id%100;

  turnCard((Button)v,x,y);
  }

  }

  private 
  void turnCard(Button button,int x,int y) { // set backdground khác khi click vào
  int id mang[x][y]; // id = 0

  button.setBackgroundDrawable(images.get(id));

  }
  private 
  void kiemtra(int test[], int n) {
  // kiểm tra chổ này
  }
  private 
  void level(){
  final 
  String items[] = {"Dễ""Trung bình""Khó"};

  AlertDialog.Builder ab = new AlertDialog.Builder(this);
  ab.setTitle("Chọn cấp độ");
  ab.setSingleChoiceItems(items0,new DialogInterface.OnClickListener() {
  public 
  void onClick(DialogInterface dialogint whichButton) {
  // onClick Action
  switch (whichButton) {
  case 
  0:
  game(4,4);
  break;
  case 
  1:
  game(4,5);
  break;
  case 
  2:
  game(4,6);
  break;
  }    
  }
  })
  .
  setPositiveButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() {
  public 
  void onClick(DialogInterface dialogint whichButton) {
  // on Ok button action
  }
  });
  ab.show();
  }    
  }
  ý tưởng của code trên đại loại như sau : tạo 1 ma trận ví dụ như row = 4 , col = 4 sẽ có 4x4=16 ô, mỗi ô sẽ đc gán cho 1 số nhất định (gán = hàm random trong khoảng = 16/2, như vậy sẽ có 8 cặp số)
  rồi gán tiếp id cho ma trận đó theo công thức id = 100*col + row (số id này sẽ cố định cho mỗi ô)
  khi click vào mỗi ô hình (mỗi ô ban đầu sẽ đc set hình giống nhau) thì sẽ truyền id vào rồi tính ra row và col của hình đó
  từ row và col lấy ra đc ô đó có số random ban đầu là mấy, set background cho ô đó theo cái ArrayList ở trên.
  Giờ mình cần là khi mở 2 ô sẽ kiểm tra xem 2 ô đó có số random = nhau k, nếu = thì cho nó mất, còn k = thì set background ban đầu cho nó lại. Mình đã nghĩ tới cho vào mãng nhưng làm hoài làm k đc, mong mọi người giúp đở
   
  Đang tải...
 2. passconnection New Member

  passconnection

  Tham gia ngày:
  31/12/12
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Ý tưởng để làm bài này theo mình như sau :
  Ở đây do kích thước các ô đã được định sẵn là 4x4 = 16 ô.

  Do bạn đã biết trước kích thước là 16 ô nên việc cần làm của bạn ở đây:
  + Tạo 1 mảng có kích thước 16 - mảng này chứa vị trí các button ( tùy theo bạn đánh số trên các button như thế nào ) và chứa các số random.
  + Ở sự kiện click trên button bạn làm như sau :
  - Ở lần click đầu tiên bạn sẽ dùng 1 biến tạm để lưu lại vị trí của button mà bạn click ( vị trí là biến cờ mà bạn đặt sẵn cho button ). biến tạm này sẽ lưu vị trí và số của button mà nó tra được ở mảng 16 ô ban đầu.
  - Lần click sau bạn cũng lấy vị trí của button đang click - sau đó lấy vị trí đang click tra vào mảng 16 ô để lấy giá trị số của button này - đồng thời có thao tác so sánh với biến tạm.
  + Trường hợp 1: nếu nó bằng biến tạm thì invisible cả 2 button, đồng thời set biến tạm về giá trị mặc định
  + Trường hợp 2: nếu không bằng nhau thì set cho biến tạm bằng giá trị button vừa click

  Còn như thế nào để hết game thì bạn biết rồi @@
   

Chia sẻ trang này