Cách làm Livewallpaper - With Andengine

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi tuann, 2/9/12.

 1. tuann Guest

  tuann

  Mình mới nghiên cứu và làm xong 1 cái livewallpaper cũng hoàn chỉnh. Nó giông screensaver trên windows 7, Bubbles.
  Chia sẽ cùng các bạn hen.

  1. Tạo project android Bubbles có activity là BubblesActivity, add các gói andengine.jar, andenginelivewallpaper.jar, andenginephysicbox2dextension.jar
  (trong file mình gửi sẽ có các gói này)

  2. Tạo 1 class Settings.java,

  3. Trong thư mục res/xml, tạo 2 file wallpaper.xml và wallpaper_settings.xml
  wallpaper.xml: sẽ include activity của class Settings
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <wallpaper
          xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
          android:thumbnail="@drawable/icon"
          android:settingsActivity="com.live.Settings"/>
  wallpaper_settings.xml chứa 1 checkbox, nếu background dc check sẽ hiện ra, ko check sẽ ko hiện background.
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <PreferenceScreen
          xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
          android:title="Settings"
          >
          <CheckBoxPreference android:key="pref_background" android:defaultValue="true" android:title="Background">
          </CheckBoxPreference>
          
  </PreferenceScreen>
  4. Edit file manifest.xml, sử dụng <uses-feature android:name="android.software.live_wallpaper" />, và khai báo các service livewallpaper và activity Setting
  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        package="com.live"
        android:versionCode="1"
        android:versionName="1.0">
      
      <uses-sdk android:minSdkVersion="7" />
      
      <uses-feature android:name="android.software.live_wallpaper" />

      <application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name">
          <service
              android:name=".BubblesActivity"
              android:enabled="true"
              android:icon="@drawable/icon"
              android:label="@string/app_name"
              android:permission="android.permission.BIND_WALLPAPER">
              <intent-filter>
                  <action android:name="android.service.wallpaper.WallpaperService" />
              </intent-filter>
              <meta-data
                  android:name="android.service.wallpaper" 
                  android:resource="@xml/wallpaper" />
          </service>
         
         <activity
              android:label="@string/wallpaper_settings"
              android:name=".Settings"
              android:theme="@android:style/Theme.Light.WallpaperSettings"
              android:exported="true">
          </activity>

      </application>
  </manifest>
  5. Tạo class Ball.java , kế thừa lớp Sprite, cài đặt thông số fixtureDef là trọng lượng, độ đàn hồi và ma sát
  Ở hàm onManageUpdate , sẽ luôn cho nó hiển thị ở 1 vị trí cố định, tại vì khi va chạm thì nó sẽ xoay theo hướng va chạm, nhìn ko thật tế, nên mình gọi mBody.setTransform(mBody.getPosition().x, mBody.getPosition().y, 0); với 0 là giá trị góc xoay.
  PHP:
  package com.live;

  import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
  import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.PhysicsConnector;
  import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.PhysicsFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;

  import com.badlogic.gdx.physics.box2d.Body;
  import com.badlogic.gdx.physics.box2d.BodyDef.BodyType;
  import com.badlogic.gdx.physics.box2d.FixtureDef;

  public class 
  Ball extends Sprite {
      
      public 
  Body mBody;
      
      public 
  Ball(float pXfloat pYfloat pTileWidthfloat pTileHeight,
              
  TextureRegion pTextureRegion) {
          
  super(pXpYpTileWidthpTileHeightpTextureRegion);
          
  setPhysicsWorld();
      }
      
      public 
  void setPhysicsWorld() {
          
  FixtureDef fixtureDef PhysicsFactory.createFixtureDef(0.005f1.005f0.085f);;
          
  mBody PhysicsFactory.createCircleBody(BubblesActivity.mfswthisBodyType.DynamicBodyfixtureDef);
          
  BubblesActivity.mfsw.registerPhysicsConnector(new PhysicsConnector(thismBody));
      }

      @
  Override
      
  public void onManagedUpdate(final float pSecondsElapsed) {
          
  super.onManagedUpdate(pSecondsElapsed);
          
  mBody.setTransform(mBody.getPosition().xmBody.getPosition().y0);
      }
  }
  6. File BublesActivity.java, có 8 trái bóng
  Hàm onLoadScene, chắc cũng quen thuộc với các bạn rồi, trong đây mình khai báo thêm các cái shape để làm viền, ko cho trái bóng ra khỏi
  Hàm getWind, dùng để tạo 1 cơn gió thổi (sau 1 khoản thời gian nhất định) làm các trái bóng bay lên, tránh trường hợp trái bóng đứng yên
  Hàm onConfigurationChanged dùng để xử lý khi xoay màn hình ngang
  PHP:
  package com.live;

  import java.util.ArrayList;

  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.handler.IUpdateHandler;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.FillResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.primitive.Rectangle;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.ColorBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.SpriteBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.shape.Shape;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
  import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.FixedStepPhysicsWorld;
  import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.PhysicsFactory;
  import org.anddev.andengine.extension.physics.box2d.util.Vector2Pool;
  import org.anddev.andengine.extension.ui.livewallpaper.BaseLiveWallpaperService;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;
  import org.anddev.andengine.sensor.accelerometer.AccelerometerData;
  import org.anddev.andengine.sensor.accelerometer.IAccelerometerListener;
  import org.anddev.andengine.util.MathUtils;

  import android.content.res.Configuration;

  import com.badlogic.gdx.math.Vector2;
  import com.badlogic.gdx.physics.box2d.BodyDef.BodyType;
  import com.badlogic.gdx.physics.box2d.FixtureDef;

  public class 
  BubblesActivity extends BaseLiveWallpaperService implements IAccelerometerListener {
      
  // ===========================================================
      // Constants
      // ===========================================================
      
      
  public static final String SHARED_PREFS_NAME "livewallpapertemplatesettings";

      private static 
  int CAMERA_WIDTH 480;
      private static 
  int CAMERA_HEIGHT 800;
      
      private 
  float GRAVITY 0.78f;
      
      private 
  ScreenOrientation mInitOrientation ScreenOrientation.PORTRAIT;
      
      public static 
  FixedStepPhysicsWorld mfsw;
      public static 
  Scene scene;
      
      private 
  Vector2 wind = new Vector2(1,-10);

      
  // ===========================================================
      // Fields
      // ===========================================================
      
  public static BitmapTextureAtlas tt_ball;
      public static 
  TextureRegion tr_ball;
      
      public static 
  BitmapTextureAtlas tt_bar;
      public static 
  TextureRegion tr_bar;
      
      private 
  BitmapTextureAtlas tt_bg;
      private 
  TextureRegion tr_bg;
      private static 
  SpriteBackground mBackground;
      
      
  //Shared Preferences
      //private SharedPreferences mSharedPreferences;
      
      
  private final int MAX_BALL 8;
      private final 
  int BALL_SIZE=140;
      
      private 
  ArrayList<BallarrBall = new ArrayList<Ball>();
      private 
  int count 0;

      @
  Override
      
  public org.anddev.andengine.engine.Engine onLoadEngine()
      {
          
  Camera mCamera = new Camera(00CAMERA_WIDTHCAMERA_HEIGHT);
          
  EngineOptions eo = new EngineOptions(truemInitOrientation, new FillResolutionPolicy(), mCamera);
          
  eo.getTouchOptions().setRunOnUpdateThread(true);
          
  eo.getRenderOptions().disableExtensionVertexBufferObjects();
          return new 
  org.anddev.andengine.engine.Engine(eo);
      }

      @
  Override
      
  public void onLoadResources()
      {
          
  tt_ball = new BitmapTextureAtlas(256256TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
          
  tr_ball BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(tt_ballthis"gfx/bubble.png"00);

          
  tt_bg = new BitmapTextureAtlas(10241024TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
          
  tr_bg BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(tt_bgthis"gfx/bg.jpg"00);
          
          
  this.getEngine().getTextureManager().loadTexture(tt_ball);
          
  this.getEngine().getTextureManager().loadTexture(tt_bg);
      }

      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene()
      {
          
  scene = new Scene();
          
          
  mBackground = new SpriteBackground(new Sprite(00,CAMERA_WIDTH,CAMERA_HEIGHTtr_bg));
          
  scene.setBackground(mBackground);
          
          
  // fixed step physic world
          
  mfsw = new FixedStepPhysicsWorld(30, new Vector2(0,GRAVITY), false);

          final 
  Shape ground = new Rectangle(0CAMERA_HEIGHT 2CAMERA_WIDTH2);
          final 
  Shape roof = new Rectangle(0, -30CAMERA_WIDTH2);
          final 
  Shape left = new Rectangle(-3002CAMERA_HEIGHT);
          final 
  Shape right = new Rectangle(CAMERA_WIDTH 3002CAMERA_HEIGHT);
          
          final 
  FixtureDef wallFixtureDef PhysicsFactory.createFixtureDef(0.005f0.9f0.1f);
          
  PhysicsFactory.createBoxBody(mfswgroundBodyType.StaticBodywallFixtureDef);
          
  PhysicsFactory.createBoxBody(mfswroofBodyType.StaticBodywallFixtureDef);
          
  PhysicsFactory.createBoxBody(mfswleftBodyType.StaticBodywallFixtureDef);
          
  PhysicsFactory.createBoxBody(mfswrightBodyType.StaticBodywallFixtureDef);

          
  scene.attachChild(ground);
          
  scene.attachChild(roof);
          
  scene.attachChild(left);
          
  scene.attachChild(right);
          
          for (
  int i=0MAX_BALLi++) {
              
  int x MathUtils.random(0CAMERA_WIDTH-BALL_SIZE);
              
  int y BALL_SIZE;
              final 
  Ball ball = new Ball(xyBALL_SIZEBALL_SIZEtr_ball);
              
  arrBall.add(ball);
              
  scene.attachChild(ball);
          }
          
          
  scene.registerUpdateHandler(mfsw);
          
          
  scene.registerUpdateHandler(getWind());
          return 
  scene;
      }
      
      public static 
  void displayBackground(boolean b) {
          if (
  b) {
              
  scene.setBackground(mBackground);
          } else {
              
  scene.setBackground(new ColorBackground(000));
          }
      }
      
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete()
      {

      }
      
      @
  Override
      
  protected void onTap(final int pX, final int pY)
      {
          
      }
      

      @
  Override
      
  public void onPauseGame() {
          
      }

      @
  Override
      
  public void onResumeGame() {
          
      }

      @
  Override
      
  public void onAccelerometerChanged(AccelerometerData pAccelerometerData) {
          final 
  Vector2 gravity Vector2Pool.obtain(pAccelerometerData.getX(), GRAVITY);
          
  mfsw.setGravity(gravity);
          
  //Vector2Pool.recycle(gravity);
      
  }

      @
  Override
      
  public void onConfigurationChanged (Configuration newConfig){
          
  super.onConfigurationChanged(newConfig);
          if (
  mInitOrientation == ScreenOrientation.PORTRAIT) {
              if (
  newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
                  
  scene.setScaleX((float)CAMERA_WIDTH / (float)CAMERA_HEIGHT);
                  
  scene.setScaleY((float)CAMERA_HEIGHT / (float)CAMERA_WIDTH);
              }
              if (
  newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
                  
  scene.setScale(1);
              }
          }
          if (
  mInitOrientation == ScreenOrientation.LANDSCAPE) {
              if (
  newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT) {
                  
  scene.setScale(1);
              }
              if (
  newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) {
                  
  scene.setScaleX((float)CAMERA_WIDTH / (float)CAMERA_HEIGHT);
                  
  scene.setScaleY((float)CAMERA_HEIGHT / (float)CAMERA_WIDTH);
              }
          }
          
  // updateBackground();
          // update bottom & right;
      
  }
      
      private 
  IUpdateHandler getWind() {
          return new 
  IUpdateHandler() {

              @
  Override
              
  public void onUpdate(float pSecondsElapsed) {
                  
  count count 1;
                  if (
  count 400) {
                      for (
  Ball b arrBall) {
                          
  b.mBody.applyForce(windb.mBody.getWorldCenter());
                      }
                      
  count 0;
                  }
              }

              @
  Override
              
  public void reset() {
                  
              }
              
          };
      }
  }
  7. File Settings.java
  Hàm onSharedPreferenceChanged sẽ đc gọi khi user thay đổi settings.
  PHP:
  package com.live;


  import android.content.SharedPreferences;
  import android.os.Bundle;
  import android.preference.PreferenceActivity;

  public class 
  Settings extends PreferenceActivity implements SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener
  {    
      @
  Override
      
  protected void onCreate(Bundle icicle)
      {
          
  super.onCreate(icicle);
          
  getPreferenceManager().setSharedPreferencesName(BubblesActivity.SHARED_PREFS_NAME);
          
  addPreferencesFromResource(R.xml.wallpaper_settings);
          
  getPreferenceManager().getSharedPreferences().registerOnSharedPreferenceChangeListener(this);
      }

      @
  Override
      
  protected void onResume()
      {
          
  super.onResume();
      }

      @
  Override
      
  protected void onDestroy()
      {
          
  getPreferenceManager().getSharedPreferences().unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(this);
          
  super.onDestroy();
      }

      @
  Override
      
  public void onSharedPreferenceChanged(SharedPreferences sharedPreferencesString key)
      {
          
  boolean isBG sharedPreferences.getBoolean("pref_background"true);
          
  BubblesActivity.displayBackground(isBG);
      }
  }

  8. Run và chạy, kết quả như hình đính kèm. Hi vọng giúp ích được cho mọi người.
  DOWNLOAD SOURCE
  DOWNLOAD FILE APK

  Thumbnails được đính kèm AndEngine - Cách làm Livewallpaper-livewallpaper.jpg

  Tg: tkMinh nguồn: cunghocandroid
   
  2 people like this.
  Đang tải...
 2. akavipno1 New Member

  akavipno1

  Tham gia ngày:
  8/7/13
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  làm thế nào để vuốt màn hình sang trái hoặc phải thì thay đổi ảnh background của ứng dụng này vậy các bạn
   
 3. akavipno1 New Member

  akavipno1

  Tham gia ngày:
  8/7/13
  Bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  không ai giúp mình vụ này à @_@
   
 4. homatenbeo New Member

  homatenbeo

  Tham gia ngày:
  10/7/13
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  bạn tìm hiểu về onOffsetsChanged nhé
   

Chia sẻ trang này