Bài 7: Tạo cảnh nền cho game- Game with Andengine

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi khaipt, 2/9/12.

 1. khaipt New Member

  khaipt

  Tham gia ngày:
  30/6/12
  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  34
  Điểm thành tích:
  0
  Hi. Vừa bảo vệ tốt nghiệp xong, giờ có nhiều thời gian để nghiên cứu và làm việc rồi, trong thời gian này mình sẽ cố gắng viết hết những kiến thức mình học được. Có gì mà còn thiếu sót thì mọi người bổ sung giúp.

  Click vào đây để download toàn bộ source code bài 7.

  Trong game hậu cảnh cũng là yếu tố quan trọng để game thành công. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn tảo cảnh nền bằng cách lặp đi lặp lại 1 bức ảnh nhỏ để nó tràn đầy màn hình. Đây là code mình đã chạy ok.
  PHP:
  package TestAndengine.Gioi;
   
  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.handler.IUpdateHandler;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene.IOnSceneTouchListener;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.RepeatingSpriteBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.AnimatedSprite;
  import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;
  import org.anddev.andengine.input.touch.TouchEvent;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.source.AssetBitmapTextureAtlasSource;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TiledTextureRegion;
  import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
   
  import android.os.Bundle;
   
  public class 
  TestAndengineActivity extends BaseGameActivity {
      
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng
      
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình
      
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ.
     
      
  private int WIDTH 320;//Chiều rộng vùng hiện thị
      
  private int HEIGHT 480;//Chiều cao vùng hiện thị
     
     
      
  private BitmapTextureAtlas bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ
      
  private TiledTextureRegion  tiledTextureRegion;//Lưu khi load ảnh
      
  private AnimatedSprite  animatedSprite ;//AnimatedSprite
     
      
  private RepeatingSpriteBackground mGrassBackground;//Khai báo đối tượng để làm thực hiện lặp ảnh tạo cảnh nền
     
      /** Called when the activity is first created. */
      
  @Override
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
      }
   
      @
  Override
      
  public Engine onLoadEngine() {
          
  //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480
          
  this.MyCamera = new Camera(00WIDTHHEIGHT);
          
  //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE
          
  Engine engine =    new Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.PORTRAIT,
                      new 
  RatioResolutionPolicy(WIDTHHEIGHT),
                      
  this.MyCamera));
          return 
  engine;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadResources() {
          
  //Bức ảnh chỉ rộng 64 và cao 32 nên ta khai báo theo đúng kích thước để đỡ tốn bộ nhớ
          
  this.bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(6432TextureOptions.BILINEAR);
          
  //Số 2 ở đây là 2 cột. Số 1 tức là có 1 hàng
          
  this.tiledTextureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createTiledFromAsset(this.bitmapTextureAtlasthis"sprite.png"0021);
         
          
  //Load ảnh từ thư mục Assets
          
  this.mGrassBackground = new RepeatingSpriteBackground(WIDTHHEIGHTthis.mEngine.getTextureManager(), new AssetBitmapTextureAtlasSource(this"bg.png"));
         
          
  this.mEngine.getTextureManager().loadTexture(this.bitmapTextureAtlas);
      }
   
      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene() {
          
  this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
   
          
  MyScene = new Scene();       
          
  MyScene.setBackground(this.mGrassBackground);//Đặt đối tượng mGrassBackground làm cảnh nền
         
         
          //=====================================LẮNG NGHE SỰ KIỆN CHẠM VÀO MÀN HÌNH MyScene======================================================================
          //Bắt sự kiện khi chạm vào MyScene
          
  MyScene.setTouchAreaBindingEnabled(true);//cho phép lắng nghe
          
  MyScene.setOnSceneTouchListener(new IOnSceneTouchListener() {               
                  public 
  boolean onSceneTouchEvent(final Scene pScene, final TouchEvent pSceneTouchEvent) {
                      
  System.out.println("Sprite onSceneTouchEvent: chạm vào màn hình");
                      
  System.out.println("Tọa độ X = "+pSceneTouchEvent.getX());
                      
  System.out.println("Tọa độ Y = "+pSceneTouchEvent.getY()); 
                     
                      
  //Khi chạm vào màn hình ta di chuyển AnimatedSprite theo tọ độ y.
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX(), pSceneTouchEvent.getY());
                      return 
  true;
                  }
          });
          
  //======================================LẮNG NGHE SỰ KIỆN KHI CHẠM VÀO ANIMATEDSPRITE=====================================================================
          //Đặt AnimatedSprite tại vị trí x = 100,y = 100
          
  this.animatedSprite = new AnimatedSprite(100100this.tiledTextureRegion){
              
  //Lắng nghe sự kiện khi chạm vào sprite
              
  @Override
              
  public boolean onAreaTouched(final TouchEvent pSceneTouchEvent, final float pTouchAreaLocalX, final float pTouchAreaLocalY) {
                  if(
  pSceneTouchEvent.getAction() == TouchEvent.ACTION_DOWN){
                      
  System.out.println("AnimatedSprite onAreaTouched: chạm vào animatedSprite");
                      
  System.out.println("Tọa độ X = "+pTouchAreaLocalX);
                      
  System.out.println("Tọa độ Y = "+pTouchAreaLocalY);                 
                  }
                  return 
  true;
              }
          };
          
  animatedSprite.animate(100);//Sau 100milis ta sẽ đổi bức ảnh
          
  MyScene.attachChild(animatedSprite);//Add vào MyScene
          
  MyScene.registerTouchArea(animatedSprite);//Phải đăng ký là cho phép AnimatedSprite này được lắng nghe sự kiện
          //===========================================================================================================
          //Cập nhật (coi như vòn lặp hoạt cảnh)
          
  MyScene.registerUpdateHandler(new IUpdateHandler() {           
              @
  Override
              
  public void reset() {
                  
  // TODO Auto-generated method stub               
              
  }
             
              
  boolean chuyen false;
              
  //Muốn cập nhật cái gì thì cho vào đây
              
  @Override
              
  public void onUpdate(float pSecondsElapsed) {
                  try {
                      
  //Tạm dừng cập nhật trong 10 ms
                      
  Thread.sleep(10);
                  } catch (
  InterruptedException e) {
                      
  // TODO Auto-generated catch block
                      
  e.printStackTrace();
                  }   
                  
  //Di chuyển sang phải
                  
  if(!chuyen){
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX()+5animatedSprite.getY());
                      if(
  animatedSprite.getX() > 200)//Vượt quá giới hạn thì cho di chuyển ngược lại
                          
  chuyen true;
                  }else{
                      
  animatedSprite.setPosition(animatedSprite.getX()-5animatedSprite.getY());
                      if(
  animatedSprite.getX() < 10)
                          
  chuyen false;
                  }
              }
          });
   
          return 
  MyScene;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
         
      
  }
     

  Chú ý như sau: Để lặp 1 bức ảnh ta cần khai báo một biến của đối tượng RepeatingSpriteBackground, trong ví dụ trên mình khai báo biến này là mGrassBackground. Khi load ảnh ta chỉ cần viết như sau
  PHP:
  his.mGrassBackground = new RepeatingSpriteBackground(WIDTHHEIGHTthis.mEngine.getTextureManager(), new AssetBitmapTextureAtlasSource(this"bg.png")); 
  Mình cho chiều cao, rộng do mình định nghĩa
  ở đây mình cho chiều cao và rộng của màn hình mà mịnh định trước, nó sẽ load ảnh và lặp theo chiều cao, rộng. Khi đó trong khi load onLoadScene() thì ta khai báo thêm code sau để đặt biến mGrassBackground là cảnh nền.
  PHP:
  MyScene.setBackground(this.mGrassBackground); 
  Rất đơn giản nhưng lại sử dụng nhiều.
  Để chạy được code trên bạn download ảnh sau và cho nó vào thư mục Assets:

  Mọi người sẽ đặt câu hỏi trong tình huống này: Vậy tạo cảnh nền từ 1 bức ảnh bằng chiều cao, rộng của màn hình?. Cái này cũng đơn giản, sau đây là code minh họa.
  PHP:
  package TestAndengine.Gioi;
  import org.anddev.andengine.engine.Engine;
  import org.anddev.andengine.engine.camera.Camera;
  import org.anddev.andengine.engine.handler.IUpdateHandler;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions;
  import org.anddev.andengine.engine.options.EngineOptions.ScreenOrientation;
  import org.anddev.andengine.engine.options.resolutionpolicy.RatioResolutionPolicy;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.Scene;
  import org.anddev.andengine.entity.scene.background.SpriteBackground;
  import org.anddev.andengine.entity.sprite.Sprite;
  import org.anddev.andengine.entity.util.FPSLogger;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.TextureOptions;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlas;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.atlas.bitmap.BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory;
  import org.anddev.andengine.opengl.texture.region.TextureRegion;
  import org.anddev.andengine.ui.activity.BaseGameActivity;
   
  import android.os.Bundle;
   
  public class 
  TestAndengineActivity extends BaseGameActivity {
      
  //Khai báo thêm 2 biến quan trọng
      
  private Camera MyCamera;//Biến này thường để cấu hình màn hình
      
  private Scene MyScene;//Quản lý những gì bạn vẽ.
     
      
  private int WIDTH 320;//Chiều rộng vùng hiện thị
      
  private int HEIGHT 480;//Chiều cao vùng hiện thị
     
     
      
  private BitmapTextureAtlas bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ
      
  private TextureRegion textureRegion;//Lưu khi load ảnh
      
  private Sprite sprite;//Sprite quả bóng
     
      
  private BitmapTextureAtlas bg_bitmapTextureAtlas;//Lưu ảnh trong bộ nhớ
      
  private TextureRegion bg_textureRegion;//Lưu khi load ảnh
      
  private Sprite bg_sprite;//Sprite tạo cảnh nền
     
      /** Called when the activity is first created. */
      
  @Override
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
      }
   
      @
  Override
      
  public Engine onLoadEngine() {
          
  //Khởi tạo vùng hiện thị là 320*480
          
  this.MyCamera = new Camera(00WIDTHHEIGHT);
          
  //Yêu cầu màn hình hiện thị nằm ngang thì ScreenOrientation.LANDSCAPE
          
  Engine engine =    new Engine(new EngineOptions(trueScreenOrientation.PORTRAIT,
                      new 
  RatioResolutionPolicy(WIDTHHEIGHT),
                      
  this.MyCamera));
          return 
  engine;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadResources() {
          
  //Khai báo vùng lưu trữ ảnh có kích thước 256,256. Đây là cái khó nhất đó. Sẽ giải thích sau.
          
  this.bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(256256TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
          
  //Load ảnh
          
  this.textureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bitmapTextureAtlasthis"ball.png"00);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bitmapTextureAtlas);
         
   
          
  this.bg_bitmapTextureAtlas = new BitmapTextureAtlas(512512TextureOptions.BILINEAR_PREMULTIPLYALPHA);
          
  this.bg_textureRegion BitmapTextureAtlasTextureRegionFactory.createFromAsset(this.bg_bitmapTextureAtlasthis"bg_image.png"00);
          
  mEngine.getTextureManager().loadTextures(this.bg_bitmapTextureAtlas);
      }
   
      @
  Override
      
  public Scene onLoadScene() {
          
  this.mEngine.registerUpdateHandler(new FPSLogger());
   
          
  MyScene = new Scene();
          
  this.bg_sprite = new Sprite(00this.bg_textureRegion);
          
  MyScene.setBackground(new SpriteBackground(this.bg_sprite));
          
  //Đặt sprite tại vị trí x = 100,y = 100
          
  this.sprite = new Sprite(100100this.textureRegion);
          
  MyScene.attachChild(sprite);//Add vào MyScene
         
          //Cập nhật (coi như vòn lặp hoạt cảnh)
          
  MyScene.registerUpdateHandler(new IUpdateHandler() {           
              @
  Override
              
  public void reset() {
                  
  // TODO Auto-generated method stub               
              
  }
             
              
  boolean chuyen false;
              
  //Muốn cập nhật cái gì thì cho vào đây
              
  @Override
              
  public void onUpdate(float pSecondsElapsed) {
                  try {
                      
  //Tạm dừng cập nhật trong 10 ms
                      
  Thread.sleep(10);
                  } catch (
  InterruptedException e) {
                      
  // TODO Auto-generated catch block
                      
  e.printStackTrace();
                  }   
                  
  //Di chuyển sang phải
                  
  if(!chuyen){
                      
  sprite.setPosition(sprite.getX()+5100);
                      if(
  sprite.getX() > 200)//Vượt quá giới hạn thì cho di chuyển ngược lại
                          
  chuyen true;
                  }else{
                      
  sprite.setPosition(sprite.getX()-5100);
                      if(
  sprite.getX() < 10)
                          
  chuyen false;
                  }
              }
          });
   
          return 
  MyScene;
      }
   
      @
  Override
      
  public void onLoadComplete() {
          
  // TODO Auto-generated method stub
         
      
  }

  Cách làm rất đơn giản. ta tạo ra 1 sprite sau đó dùng cầu lệnh sau để đặt sprite đó là cảnh nền
  PHP:
  MyScene.setBackground(new SpriteBackground(this.bg_sprite));  
  Kết quả của chương trình các bạn chạy thử nhé. Hi có ích thi nhớ thanks mình nhé.
  Tác giả: vangioicnt nguồn : vietandroid
   
  4 people like this.
  Đang tải...
 2. Dong Dinh New Member

  Dong Dinh

  Tham gia ngày:
  4/1/13
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  9
  Điểm thành tích:
  0
  CHo em xin emaill hay nick yahoo cua anh với. Em đang tim hieu ve AndEngine nhưng vẫn ko chay duoc cái project huong dẫn đơn giản nhất.hic.hic
   

Chia sẻ trang này