Bài 16: Chuyển từ activity này sang activity khác và gửi kèm theo dữ liệu

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi g08ct, 2/9/12.

 1. g08ct New Member

  g08ct

  Tham gia ngày:
  15/8/12
  Bài viết:
  1,116
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hi. Dạo này có chút việc nên up bài hơi chậm, các bạn thông cảm.

  Hôm này mình hướng dẫn các bạn làm 1 thứ mà trong game thực hiện rất nhiều, để chuyển các level trong game thì có nhiều cách,nhưng cách đơn giản nhất trong android là chuyển từ activity này sáng activity khác. Nội dung bài viết này đơn giản là: Khi bạn đang ở activity 1 bạn chạm vào màn hình thì ta chuyển sang activity 2. Số sprite vẽ trong activity 1 là 10 khi chuyển sang activity 2 sẽ là 50 sprite. Tắng số sprite để giúp các bạn thấy rằng dữ liệu ta chuyền theo là nhận được. Mình xử dụng lại code của bài 4 nhé.

  Code activity 1:

  PHP Code:

  PHP:
  package Bai_16_e3droid.gioi

  import android.content.Intent
  import android.view.MotionEvent

  import com.e3roid.E3Activity
  import com.e3roid.E3Engine
  import com.e3roid.E3Scene
  import com.e3roid.drawable.Sprite
  import com.e3roid.drawable.texture.AssetTexture
  import com.e3roid.drawable.texture.Texture
  import com.e3roid.event.SceneUpdateListener

  //Để tạo được vòng lặp trong game ta cần implements SceneUpdateListener 
  public class Bai_16_e3droidActivity extends E3Activity implements 
          
  SceneUpdateListener 

      private final static 
  int WIDTH 320
      private final static 
  int HEIGHT 480

      
  // Khai báo mảng sprite có tên là robot 
      
  private Sprite[] robot

      
  // Khai báo 1 Texture. Đối tượng này để load ảnh lên 
      
  private Texture robotTexture

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Engine onLoadEngine() { 
          
  E3Engine engine = new E3Engine(thisWIDTHHEIGHT); 
          
  engine.requestFullScreen(); 
          
  engine.requestPortrait(); 
          return 
  engine
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Scene onLoadScene() { 

          
  E3Scene scene = new E3Scene(); 
          
  scene.addEventListener(this); 

          
  // Cứ 30ms là làm tươi màn hình 1 lần 
          
  scene.registerUpdateListener(30this); 

          
  // Khởi tạo đối tượng robot. 
          
  robot = new Sprite[10];// Khai báo mảng gồm 4 sprite 
          // Khởi tạo tứng sprite 
          
  for (int i 0robot.lengthi++) 
              
  robot[i] = new Sprite(robotTexture00);// Đặt toàn bộ ở vị trí 
                                                          // (0,0) 

          // add toàn bộ sprite vào màn hình. 
          
  for (int i 0robot.lengthi++) 
              
  scene.getTopLayer().add(robot[i]); 
          return 
  scene
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public void onLoadResources() { 
          
  // Load ảnh từ thư mục Asset 
          
  robotTexture = new AssetTexture("robot.png"this); 
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  public void onUpdateScene(E3Scene arg0long arg1) { 
          
  runOnUiThread(new Runnable() { 
              public 
  void run() { 
                  
  dichuyen(robot);// Gọi phương thức di chuyển để làm cho 4 sprite 
                                  // di chuyển ngẫu nhiên nhưng 
                  // không di chuyển ra khỏi màn hình 
              

          }); 

      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      // Phương thức cho bạn 1 số ngẫu nhiên từ min->max. 
      
  public int getRandomIndex(int minint max) { 
          return (int) (
  Math.random() * (max min 1)) + min
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      // Phương thức này sẽ làm di chuyển cả 4 sprite với hướng đi là ngẫu nhiên 
      
  public void dichuyen(Sprite[] sprite) { 
          for (
  int i 0sprite.lengthi++) { 
              
  int x getRandomIndex(-1010);// Ta lấy giá trị từ -10 -> 10 
              
  int y getRandomIndex(-1010); 

              
  // Kiểm tra xem nếu mà di chuyển theo x,y mà vẫn nằm trong màn hình 
              // thì cho di chuyển 
              
  if (sprite[i].getRealX() + getWidth() 
                      && 
  sprite[i].getRealX() + 
                      
  && sprite[i].getRealY() + getHeight() 
                      && 
  sprite[i].getRealY() + 0
                  
  sprite[i].moveRelative(xy); 
          } 

      } 

      @
  Override 
      
  public boolean onSceneTouchEvent(E3Scene sceneMotionEvent motionEvent) { 
           
          
  //Khi chạm vào màn hình thì tắt activity hiện tại và bật activity 2 lên 
          //Khi bật lên ta chuyền theo số sprite được vẽ 
           
          
  Intent i = new Intent(thisBai_16_e3droidActivity2.class); 
          
  i.putExtra("so_sprite"50);//Giá trị chuyền sang là 50 sprite 
          
  this.startActivity(i); 
          
  this.finish();//Tắt activity này 
          
  return false
      } 
  }
  Ở Activity 1 này chỉ có 1 chỗ cần quan tâm là:
  Intent i = new Intent(this, Bai_16_e3droidActivity2.class);
  i.putExtra("so_sprite", 50);//Giá trị chuyền sang là 50 sprite
  this.startActivity(i);
  this.finish();//Tắt activity này

  Ở đây là khai báo 1 intent là i, i.putextra là phương thức gắn kèm theo biến, ở đây là biến so_sprite, chú ý: đặt tên là gì thì phải nhớ, để khi sang activity 2 ta còn nhận dữ liệu.
  Khi ta chuyển sang activity 2 thì ta tắt activity 1 đi.

  Code activity 2:

  PHP Code:

  PHP:
  package Bai_16_e3droid.gioi

  import android.os.Bundle
  import android.view.MotionEvent

  import com.e3roid.E3Activity
  import com.e3roid.E3Engine
  import com.e3roid.E3Scene
  import com.e3roid.drawable.Sprite
  import com.e3roid.drawable.texture.AssetTexture
  import com.e3roid.drawable.texture.Texture
  import com.e3roid.event.SceneUpdateListener

  //Để tạo được vòng lặp trong game ta cần implements SceneUpdateListener 
  public class Bai_16_e3droidActivity2 extends E3Activity implements 
          
  SceneUpdateListener 

      private final static 
  int WIDTH 320
      private final static 
  int HEIGHT 480

      
  // Khai báo mảng sprite có tên là robot 
      
  private Sprite[] robot

      
  // Khai báo 1 Texture. Đối tượng này để load ảnh lên 
      
  private Texture robotTexture

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Engine onLoadEngine() { 
          
  E3Engine engine = new E3Engine(thisWIDTHHEIGHT); 
          
  engine.requestFullScreen(); 
          
  engine.requestPortrait(); 
          return 
  engine
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Scene onLoadScene() { 

          
  E3Scene scene = new E3Scene(); 
          
  scene.addEventListener(this); 

          
  // Cứ 30ms là làm tươi màn hình 1 lần 
          
  scene.registerUpdateListener(30this); 

          
  //============================================================ 
          //Để nhận được dữ liệu từ activity 1 thì khai báo biến sau 
          
  Bundle b getIntent().getExtras();//Ta nhận lại intent activity 1 
          
  int so_sprite b.getInt("so_sprite");//Chú ý key phải giống nhau nhé 
           
          //============================================================ 
          // Khởi tạo đối tượng robot. 
          
  robot = new Sprite[so_sprite];//Khai báo số lượng sprite (50) 
          // Khởi tạo tứng sprite 
          
  for (int i 0robot.lengthi++) 
              
  robot[i] = new Sprite(robotTexture00);// Đặt toàn bộ ở vị trí 
                                                          // (0,0) 

          // add toàn bộ sprite vào màn hình. 
          
  for (int i 0robot.lengthi++) 
              
  scene.getTopLayer().add(robot[i]); 
          return 
  scene
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public void onLoadResources() { 
          
  // Load ảnh từ thư mục Asset 
          
  robotTexture = new AssetTexture("robot.png"this); 
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  public void onUpdateScene(E3Scene arg0long arg1) { 
          
  runOnUiThread(new Runnable() { 
              public 
  void run() { 
                  
  dichuyen(robot);// Gọi phương thức di chuyển để làm cho 4 sprite 
                                  // di chuyển ngẫu nhiên nhưng 
                  // không di chuyển ra khỏi màn hình 
              

          }); 

      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      // Phương thức cho bạn 1 số ngẫu nhiên từ min->max. 
      
  public int getRandomIndex(int minint max) { 
          return (int) (
  Math.random() * (max min 1)) + min
      } 

      
  // --------------------------------------------------------------------------------------- 
      // Phương thức này sẽ làm di chuyển cả 4 sprite với hướng đi là ngẫu nhiên 
      
  public void dichuyen(Sprite[] sprite) { 
          for (
  int i 0sprite.lengthi++) { 
              
  int x getRandomIndex(-1010);// Ta lấy giá trị từ -10 -> 10 
              
  int y getRandomIndex(-1010); 

              
  // Kiểm tra xem nếu mà di chuyển theo x,y mà vẫn nằm trong màn hình 
              // thì cho di chuyển 
              
  if (sprite[i].getRealX() + getWidth() 
                      && 
  sprite[i].getRealX() + 
                      
  && sprite[i].getRealY() + getHeight() 
                      && 
  sprite[i].getRealY() + 0
                  
  sprite[i].moveRelative(xy); 
          } 

      } 

      @
  Override 
      
  public boolean onSceneTouchEvent(E3Scene sceneMotionEvent motionEvent) { 
           
              return 
  false
      } 
  }
  Phần quan trọng trong code activity 2 này là làm sao nhậ được giá trị từ activity 1:

  Code sau cho phép ta nhận dữ liệu từ activity 1:

  //Để nhận được dữ liệu từ activity 1 thì khai báo biến sau
  Bundle b = getIntent().getExtras();//Ta nhận lại intent activity 1
  int so_sprite = b.getInt("so_sprite");//Chú ý key phải giống nhau nhé

  Khá là đơn giản, bạn chỉ cần khai báo 1 biến kiểu Bundle sau đó getExtras , để nhận dữ liểu kiểu int thì ta dùng getInt. Khi activity
  put dạng string thì bạn dùng getString là ok.


  Để chạy được activity 2 thì các bạn cần có manifest như sau:
  PHP Code:

  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
      package="Bai_16_e3droid.gioi" 
      android:versionCode="1" 
      android:versionName="1.0" > 

      <uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> 

      <application 
          android:icon="@drawable/ic_launcher" 
          android:label="@string/app_name" > 
          <activity 
              android:name=".Bai_16_e3droidActivity" 
              android:label="@string/app_name" > 
              <intent-filter> 
                  <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

                  <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
              </intent-filter> 
          </activity> 
          <!-- Thêm 1 activity mới --> 
          <activity android:name=".Bai_16_e3droidActivity2"></activity> 
      </application> 

  </manifest>
  Để chạy được ta thêm
  <!-- Thêm 1 activity mới -->
  <activity android:name=".Bai_16_e3droidActivity2"></activity>

  Như vậy với cách này chúng ta cỏ thể giái quyết vấn đề chuyển level, chuyển từ menu sang chơi game, từ game over sang hộp thoại nhập tên....Rất nhiều các dùng cái này.

  Mình cũng viết được 16 bài rồi nhưng toàn lý thuyết nên mình xin phép chạy trước. Sang bài 17 mình sẽ cùng các bạn xây dựng game đua xe đơn giản. Nội dung về game sẽ được mình gửi lên sớm nhất có thể. Chúc các bạn thành công.

  Link download project:
  http://www.mediafire.com/?s62vrzi33limm1i

  vangioicnt
  Nguồn: vietandroid

   
  2 people like this.
  Đang tải...
 2. HaiHack New Member

  HaiHack

  Tham gia ngày:
  15/1/13
  Bài viết:
  93
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  Hanoi, Vietnam
  bài viết rất có ích, đang cần đoạn này
   

Chia sẻ trang này