Bài 14: Tạm dừng Game và điều chỉnh âm lượng trong Game.

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi g08ct, 2/9/12.

 1. g08ct New Member

  g08ct

  Tham gia ngày:
  15/8/12
  Bài viết:
  1,116
  Đã được thích:
  55
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  Hi. Chào các bạn.

  Mấy hôm nhà không có mạng nên lần này post hơi chậm chút, mong cả nhà thông cảm.

  Bài này mình hướng dẫn các bạn cách tạm dừng game và điểu chỉnh âm lượng.

  Nội dung đơn giản như sau: Khi game đang chạy ta chạm vào màn hình, khi đó sẽ có 1 Dialog hiện thị ra cho bận chỉnh âm lượng, sau khi chỉnh xong ta nhấn OK đẻ kết thúc và game lại tiếp tục.

  Code:
  Main

  PHP Code:
  PHP:
  package Bai_14_e3droid.gioi
  import java.util.ArrayList

  import android.media.AudioManager
  import android.view.MotionEvent

  import com.e3roid.E3Activity
  import com.e3roid.E3Engine
  import com.e3roid.E3Scene
  import com.e3roid.drawable.sprite.AnimatedSprite
  import com.e3roid.drawable.texture.TiledTexture
  import com.e3roid.event.SceneUpdateListener

  //Để tạo được vòng lặp trong game ta cần implements SceneUpdateListener 
  public class Bai_14_e3droidActivity extends E3Activity implements SceneUpdateListener 

      private final static 
  int WIDTH  320
      private final static 
  int HEIGHT 480
       
      public 
  boolean isPause false
      public 
  int volume 15;//Max volume là 15 
      
  public AudioManager audioManager;//biến này đung để định lại âm thanh 
       
      //Khai báo 2 biến đê quản lý nhạc nền và âm thanh nổ 
      
  private Sound nhac_nen
      private 
  Sound no

       
      private 
  TiledTexture sunmonster;//Biến này để load ảnh nhé 
      
  private TiledTexture explosion
      private 
  AnimatedSprite[] sprite;// Cái này là cái mới nè.Mình khai báo 1 mảng AnimatedSprite.  
      //Cái này sẽ dùng để vẽ 1 cái mặt kiểu Yahoo ý, và 1 vụ nổ. 
       
       
      //Cài này dùng để cắt cái ảnh của mình ra để lấy từng Frame 1 
      
  private ArrayList<AnimatedSprite.FrameFrames_sunmonster  = new ArrayList<AnimatedSprite.Frame>(); 
      private 
  ArrayList<AnimatedSprite.FrameFrames_explosion  = new ArrayList<AnimatedSprite.Frame>(); 
       
      
  //--------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Engine onLoadEngine() { 
          
  E3Engine engine = new E3Engine(thisWIDTHHEIGHT); 
          
  engine.requestFullScreen(); 
          
  engine.requestPortrait(); 
          return 
  engine
      } 

      
  //--------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public E3Scene onLoadScene() { 
           
          
  //Khởi tạo 2 biến quản lý âm thanh 
          
  nhac_nen = new Sound(thisR.raw.nhacnen); 
          
  no = new Sound(thisR.raw.no); 
           
          
  audioManager = (AudioManagerthis.getSystemService(Bai_14_e3droidActivity.AUDIO_SERVICE); 
           
          
  E3Scene scene = new E3Scene(); 
          
  scene.addEventListener(this); 
           
          
  //Cứ 30ms là làm tươi màn hình 1 lần 
          
  scene.registerUpdateListener(30this); 

          
  //Giờ ta sẽ khởi tạo các AnimatedSprite 
          
  sprite =  new AnimatedSprite[3];//Khai bảo mảng này có 3 phần tử 
           
          //Đặt các ảnh và các sprite và khởi tạo vị trí của sprite này 
          //Đặt cả 2 đối tượng này ở giữa theo trục x nhé. 
          
  int centerX = (getWidth()  - sunmonster.getTileWidth())  / 2;         
          
  sprite[0] = new AnimatedSprite(sunmonstercenterX50);//Cái này đặt vị trí y=50 
           
          
  centerX = (getWidth()  - explosion.getTileWidth())  / 2;     
          
  sprite[1] = new AnimatedSprite(sunmonstercenterXgetHeight()-50);//Cái này đặt ở cuối màn hình - 50 để bạn thấy nó luôn
           
           
          //Ở trên ta đã khởi tạo và đặt vị trí cho 2 sprite 
          //Giờ ta add frame vào cho sprite 
          
  sprite[0].animate(100Frames_sunmonster);//Cứ 100ms là vẽ 1 cái ảnh 
          
  sprite[1].animate(100Frames_sunmonster); 
           
          
  //Add xong frame rồi. giờ ta cho nó hiện thị thôi. 
          
  scene.getTopLayer().add(sprite[0]); 
          
  scene.getTopLayer().add(sprite[1]); 
           
          
  //Phần trên ta mới tạo ra 2 cái mặt cưới thồi. Giờ ta thêm 1 cái để làm vụ nổ nhé. 
          
  sprite[2] = new AnimatedSprite(explosion, (getWidth()  - explosion.getTileWidth())  / 2, (getHeight() - explosion.getTileWidth())  / 2);//Đặt nó vào vị trí trung tâm 
          //Add frame 
          
  sprite[2].animate(100Frames_explosion); 
           
          
  //Hiện thị 
          
  scene.getTopLayer().add(sprite[2]); 
          
  //Tạm thời ta cho ẩn sprite[2]ẩn đi. 
          
  sprite[2].hide(); 
           
          
  //Bắt đầu game thì ta bật nhạc nền. 
          
  nhac_nen.play(); 
          return 
  scene
      } 

      
  //--------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  @Override 
      
  public void onLoadResources() { 
          
  /*TiledTexture(java.lang.String name, 
                  *int width, 
                  *int height, 
                  *int xindex, 
                  *int yindex, 
                  *int border, 
                  *Context context) 
          */ 
          //Tại sao lại là 192/6: chiều rộng thực tế của ảnh là 192 và trong đó có 6 cái ảnh nhỏ, mỗi ảnh nhỏ là 1 sprite 
          //nên ta mang chia cho 6 để lấy chiều rộng của 1 sprite 
          
  sunmonster = new TiledTexture("sunmonster.png"192/632000this);//Load ảnh mặt cười nè. 
           
           
          
  explosion = new TiledTexture("explosion.png"162/532000this);//Cái này là ảnh tạo ra vụ nổ. 
           
           
          //Ở đây ta thực hiện cắt lấy từng frame của 2 bức ảnh trên 
          
  Frames_sunmonster = new ArrayList<AnimatedSprite.Frame>(); 
          
  //Ta dùng phương thức add để lấy từng phần của bức ảnh nhé 
          //.add(new AnimatedSprite.Frame(chỉ số cột, chỉ số hàng)); Chỉ số bắt đầu là 0 nhé. 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(00));//Cột 0, hàng 0 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(10));//Cột 1, hàng 0 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(20));//Cột 2, hàng 0 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(30));//Cột 3, hàng 0 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(40));//Cột 4, hàng 0 
          
  Frames_sunmonster.add(new AnimatedSprite.Frame(50));//Cột 5, hàng 0 
           
           
          // cái này tương tự cái trên nhé. 
          
  Frames_explosion = new ArrayList<AnimatedSprite.Frame>(); 
          
  Frames_explosion.add(new AnimatedSprite.Frame(00)); 
          
  Frames_explosion.add(new AnimatedSprite.Frame(10)); 
          
  Frames_explosion.add(new AnimatedSprite.Frame(20)); 
          
  Frames_explosion.add(new AnimatedSprite.Frame(30)); 
          
  Frames_explosion.add(new AnimatedSprite.Frame(40)); 
           
      } 
      
  //--------------------------------------------------------------------------------------- 
      
  public boolean onSceneTouchEvent(E3Scene sceneMotionEvent motionEvent) { 
          
  //Khi chạm vào màn hình thì tắt nhạc nền 
          
  if(motionEvent.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN){ 
              
  CusTomDialog dialog = new CusTomDialog(thisthis); 
              
  isPause true
              
  dialog.show(); 
          } 
          return 
  false
      } 
      
  //--------------------------------------------------------------------------------------- 
       
      /* 
       * Trong vòng lặp này ta sẽ cho 2 mặt cười di chuyển. một mặt di chuyển từ trên xuống, một mặt di chuyển từ dưới 
       * lên. Khi 2 mặt này chạm vào nhau thì có 1 vụ nổ. Khi sảy ra vụ nổ này thì 2 cái mặt cười sẽ biến mất*/ 
      
  @Override 
      
  public void onUpdateScene(E3Scene arg0long arg1) { 
          
  runOnUiThread(new Runnable() {             
              public 
  void run() { 
                  if(!
  isPause){ 
                      
  sprite[0].moveRelativeY(2); 
                      
  sprite[1].moveRelativeY(-2);//Mỗi lần ta di chuyển 2px 
                       
                       
                      
  if(sprite[0].collidesWith(sprite[1])){//Kiểm tra va chạm 
                          //Khi 2 mặt cười này chạm vào nhau ta ẩn 2 mặt cười này đi 
                          
  sprite[0].hide(); 
                          
  sprite[1].hide(); 
                           
                          
  //Ta cho hiện thị cái vụ nổ lên 
                          
  sprite[2].show(); 
                          
  //Khi hiện thị bom thì ta cho phát tiếng nổ.(Cho phép lặp lại) 
                          
  no.loop(); 
                      } 
                  } 
              } 
          }); 
           
      } 
  }  
  Điều đáng quan tâm trong dòng code trên là :
  public boolean isPause = false;
  public int volume = 15;//Max volume là 15
  public AudioManager audioManager;//biến này đung để định lại âm thanh

  Biến audioManager dùng để điều chỉnh âm lượng media.
  Muốn điều chỉnh âm lượng media các bạn cần gọi cái này
  audioManager = (AudioManager) this.getSystemService(Bai_14_e3droidActivity.AUDIO_SERVICE);


  Khi bạn click vào màn hình thì ta cho hiện thị dialog:
  CusTomDialog dialog = new CusTomDialog(this, this);// ở đây ta chuyền kèm theo lớp Bai_14...
  isPause = true;
  dialog.show();

  ta gán isPause = true để tạm dừng game tạm thời.

  File dialog.xml ta thiết kế như sau.
  PHP Code:
  PHP:
  package Bai_14_e3droid.gioi

  import android.app.Dialog
  import android.content.Context
  import android.media.AudioManager
  import android.view.View
  import android.widget.Button
  import android.widget.SeekBar
  import android.widget.SeekBar.OnSeekBarChangeListener

  public class 
  CusTomDialog extends Dialog implements android.view.View.OnClickListenerOnSeekBarChangeListener
      
  Bai_14_e3droidActivity activity
      
  Button ok
      
  SeekBar volume
      public 
  CusTomDialog(Context context Bai_14_e3droidActivity activity ) { 
          
  super(context); 
           
          
  this.activity activity
          
  setContentView(R.layout.dialog); 
           
          
  this.setTitle("Điều chỉnh âm lượng"); 
          
  ok = (Button)findViewById(R.id.ok); 
          
  ok.setText("Ok"); 
          
  ok.setOnClickListener(this);//Add sự kiện khi người dùng click vào button ok 
          
  volume = (SeekBar)findViewById(R.id.volume); 
          
  volume.setMax(15); 
          
  volume.setProgress(this.activity.volume); 
          
  volume.setOnSeekBarChangeListener(this); 
           
           
           
      } 
      @
  Override 
      
  public void onClick(View view) { 
          if(
  view.getId() ==R.id.ok){ 
              
  this.activity.isPause false
              
  CusTomDialog.this.dismiss();//Tắt bỏ dialog này 
          

           
      } 
      @
  Override 
      
  public void onProgressChanged(SeekBar arg0int arg1boolean arg2) { 
          
  //Khi bạn khéo hay click mà làm thay đổi trạng thái của Seekbar thì ta cập nhật lại giá trị volume 
          
  this.activity.volume volume.getProgress(); 
          
  this.activity.audioManager.setStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSICvolume.getProgress(), 1); 
           
      } 
      @
  Override 
      
  public void onStartTrackingTouch(SeekBar arg0) { 
          
  // TODO Auto-generated method stub 
           
      

      @
  Override 
      
  public void onStopTrackingTouch(SeekBar arg0) { 
          
  // TODO Auto-generated method stub 
           
      


  }  
  khi ta chuyền Bai_14... thì ta gán nó vào mà biến ta khai bào this.activity = activity;

  Âm lượng max của Android là 15 nên mình để mặc định thanh SeekBar là max.

  Khi bạn click vào button OK thì
  this.activity.isPause = false;//Game được chạy tiếp
  CusTomDialog.this.dismiss();//Tắt bỏ dialog này


  Hi. Có gì các bạn cứ comment mình sẽ commet trả lời nhé.

  Link download project:
  http://www.mediafire.com/?1lr5cybx7nb94m8

  Bài sau mình sẽ nói đế vấn đề sử dụng layout. Tại sao lại nói đến vấn đề này . Ví dụ bạn muốn viết 1 game nhưng nó chỉ hoạt động ở 1/10 của màn hình, còn 1 phần còn lại bạn dùng làm việc khác. Cái này là tùy biến.(Hihi).

  vangioicnt
  Nguồn: vietandroid


   
  2 people like this.
  Đang tải...
 2. tieutu_ht New Member

  tieutu_ht

  Tham gia ngày:
  7/4/13
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  cái này là điều chỉnh mỗi âm lượng trong game, trong khi âm lượng của điện thoại ko thay đổi ah bạn ???
   

Chia sẻ trang này