Android image processing - Gaussian Blur

Thảo luận trong 'Điện thoại, viễn thông' bắt đầu bởi linhngok, 23/9/12.

 1. linhngok New Member

  linhngok

  Tham gia ngày:
  16/8/12
  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  7
  Điểm thành tích:
  0
  Read it first: Image processing on Android, the basic logic of Convolution Matrix.

  In this example, the Sample Gaussian matrix from the article of Wikipedia - Gaussian blur is used as the 7 x 7 kernal to convolve image to apply Gaussian blur.

  [​IMG]


  PHP:
  package com.AndroidImageProcessing;
   
  import android.app.Activity;
  import android.graphics.Bitmap;
  import android.graphics.BitmapFactory;
  import android.graphics.Color;
  import android.os.Bundle;
  import android.os.Handler;
  import android.view.View;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.ProgressBar;
   
  public class 
  AndroidImageProcessingActivity extends Activity {
    
   final static 
  int KERNAL_WIDTH 7;
   final static 
  int KERNAL_HEIGHT 7;
   
   
  int[][] kernal_GaussianMatrix = {
     {
  67,   2292,   19117,   38771,   19117,   2292,   67  },
     {
  2292,   78633,   655965,  1330373,  655965,  78633,   2292 },
     {
  19117,  655965,  5472157,  11098164,  5472157,  655965,  19117 },
     {
  38771,  1330373,  11098164,  22508352,  11098164,  1330373,  38771 },
     {
  19117,  655965,  5472157,  11098164,  5472157,  655965,  19117 },
     {
  2292,   78633,   655965,  1330373,  655965,  78633,   2292 },
     {
  67,   2292,   19117,   38771,   19117,   2292,   67  }
   };
    
   
  ImageView imageSourceimageAfter;
   
  Bitmap bitmap_Source;
   
  ProgressBar progressBar;
    
   private 
  Handler handler;
   
  Bitmap afterProcess;
    
      
  /** Called when the activity is first created. */
      
  @Override
      
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
          
  super.onCreate(savedInstanceState);
          
  setContentView(R.layout.main);
          
  imageSource = (ImageView)findViewById(R.id.imageSource);
          
  imageAfter = (ImageView)findViewById(R.id.imageAfter);
          
  progressBar = (ProgressBar)findViewById(R.id.progressBar);
           
          
  bitmap_Source BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.testpicture);
   
          
  handler = new Handler();
          
  StratBackgroundProcess();
      }
       
      private 
  void StratBackgroundProcess(){
        
       
  Runnable runnable = new Runnable(){
   
     @
  Override
     
  public void run() {
      
  afterProcess processingBitmap(bitmap_Sourcekernal_GaussianMatrix);
       
      
  handler.post(new Runnable(){
   
       @
  Override
       
  public void run() {
        
  progressBar.setVisibility(View.GONE);
        
  imageAfter.setImageBitmap(afterProcess);
       }
        
      });
     }
       };
       new 
  Thread(runnable).start();
      }
       
      private 
  Bitmap processingBitmap(Bitmap srcint[][] knl){
       
  Bitmap dest Bitmap.createBitmap(
         
  src.getWidth(), src.getHeight(), src.getConfig());
        
       
  int bmWidth src.getWidth();
       
  int bmHeight src.getHeight();
       
  int bmWidth_MINUS_6 bmWidth 6;
       
  int bmHeight_MINUS_6 bmHeight 6;
       
  int bmWidth_OFFSET_3 3;
       
  int bmHeight_OFFSET_3 3;
        
       for(
  int i bmWidth_OFFSET_3<= bmWidth_MINUS_6i++){
        for(
  int j bmHeight_OFFSET_3<= bmHeight_MINUS_6j++){
          
         
  //get the surround 7*7 pixel of current src[i][j] into a matrix subSrc[][]
         
  int[][] subSrc = new int[KERNAL_WIDTH][KERNAL_HEIGHT];
         for(
  int k 0KERNAL_WIDTHk++){
          for(
  int l 0KERNAL_HEIGHTl++){
           
  subSrc[k][l] = src.getPixel(i-bmWidth_OFFSET_3+kj-bmHeight_OFFSET_3+l);
          }
         }
          
         
  //subSum = subSrc[][] * knl[][]
         
  long subSumR 0;
         
  long subSumG 0;
         
  long subSumB 0;
   
         for(
  int k 0KERNAL_WIDTHk++){
          for(
  int l 0KERNAL_HEIGHTl++){
           
  subSumR += (long)(Color.red(subSrc[k][l])) * (long)(knl[k][l]);
           
  subSumG += (long)(Color.green(subSrc[k][l])) * (long)(knl[k][l]);
           
  subSumB += (long)(Color.blue(subSrc[k][l])) * (long)(knl[k][l]);
          }
         }
          
         
  subSumR subSumR/100000000;
         
  subSumG subSumG/100000000;
         
  subSumB subSumB/100000000;
   
         if(
  subSumR <0){
          
  subSumR 0;
         }else if(
  subSumR 255){
          
  subSumR 255;
         }
          
         if(
  subSumG <0){
          
  subSumG 0;
         }else if(
  subSumG 255){
          
  subSumG 255;
         }
          
         if(
  subSumB <0){
          
  subSumB 0;
         }else if(
  subSumB 255){
          
  subSumB 255;
         }
   
         
  dest.setPixel(ijColor.argb(
           
  Color.alpha(src.getPixel(ij)),
           (int)
  subSumR,
           (int)
  subSumG,
           (int)
  subSumB));
        }
       }
        
       return 
  dest;
      }
   
  }

  PHP:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="fill_parent"
      android:orientation="vertical" >
   
      <TextView
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:text="@string/hello" />
      <ScrollView
          android:layout_width="fill_parent"
          android:layout_height="fill_parent">
          <LinearLayout
              android:layout_width="fill_parent"
           android:layout_height="fill_parent"
           android:orientation="vertical" >
           <TextView
               android:layout_width="fill_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Original" />
        <ImageView
            android:id="@+id/imageSource"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:src="@drawable/testpicture"/>
        <TextView
               android:layout_width="fill_parent"
               android:layout_height="wrap_content"
               android:text="Result" />
        <FrameLayout
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content">
            <ImageView
                android:id="@+id/imageAfter"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"/>
            <ProgressBar
                android:id="@+id/progressBar"
                style="?android:attr/progressBarStyleLarge"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"/>
        </FrameLayout>
         
       </LinearLayout>
      </ScrollView>
   
  </LinearLayout>
   
  2 people like this.
  Đang tải...
 2. nguyenson.glhd New Member

  nguyenson.glhd

  Tham gia ngày:
  8/4/13
  Bài viết:
  31
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Giới tính:
  Nam
  nếu bạn có thể tải được cả project nên thì thật là tuyệt vời.
   

Chia sẻ trang này